8/2020. (IX.3.) Rektori Utasítás

2020. szeptember 3.

A kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, illetve a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló hallgatók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének 31. § (2) bekezdés a) és j) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a jelen utasítás (a továbbiakban: Utasítás) kiadása felől határoztam:

 

Az Utasítás hatálya
1. §

Az Utasítás hatálya kiterjed az Egyetem kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatóira, illetve a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló, az Egyetemre mobilitás (részképzés, szakmai gyakorlat, rövid tanulmányút) céljából érkező hallgatókra, továbbá az Egyetem utasítás végrehajtásában érintett dolgozóira.

 

Az Utasítás célja
2. §

Az Utasítás célja, hogy meghatározza az utasítás hatálya alá tartozó hallgatók beutazásának és egészségügyi vizsgálatának szabályait és a kapcsolódó intézkedéseket a koronavírus fertőzési kockázatok csökkentése érdekében.

 

Általános szabályok
3. §

(1)    Az Egyetem az Utasítás hatálya alá tartozók hallgatók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálata tekintetében A kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, illetve a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló hallgatók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól szóló mindenkori fenntartói eljárásrendben (a továbbiakban: Eljárásrend) foglalt szabályokat követi.               

(2)    Az Egyetem érintett hallgatói kötelesek az Eljárásrendben foglaltak betartásra.

(3)    Az Egyetemen az Eljárásrendben foglalt igazolások kiállítása és kiadása, az érintett hallgatók megfelelő tájékoztatása az Oktatási és Tanulmányi Osztály feladatra. Az Eljárásrendben foglaltak egyetemi végrehajtása körében felmerülő kétséges esetekben iránymutatásra, döntéshozatalra – szükség szerint a rektorral, kancellárral történő egyeztetést követően – a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes jogosult.

 

Záró rendelkezések
6. §

A jelen Utasítás 2020. szeptember 3. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. Az Utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok és belső szabályozók rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Budapest, 2020. szeptember 3.             

 

Dr. Vigh Andrea
rektor s.k.