Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

9/2020. (VI.18) Rektori, kancellári utasítás a járványügyi készültség során alkalmazandó intézkedésekről

2020. július 1.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § (1) bekezdése, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendje 31. §

(2) bekezdés j) pontja, valamint 33.§ (1) bekezdés c) és k) pontjai alapján fennálló jogkörünkben eljárva az alábbi rektori, kancellári utasítást (továbbiakban: Utasítás) adjuk ki.

 

Az Utasítás hatálya

1. §

Az Utasítás hatálya kiterjed az Egyetemen az Egyetem közalkalmazottaira és munkavállalóira (a továbbiakban együtt: alkalmazottak), valamint az Egyetemmel jogviszonyban álló hallgatókra, doktoranduszokra.

 

Az Utasítás célja

2. §

Az Utasítás célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről, valamint a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló Kormányrendeletekkel összhangban, valamint a nyári szabadságolásokra és a tanéven kívüli nyári időszakra tekintettel rögzítse a munkavégzés során alkalmazandó eljárási szabályokat, és a követendő eljárást.

 

Eljárási szabályok

3. §

(1)  A vezetők közötti kapcsolattartás alapvetően az elektronikus eszközök használatával valósul meg. A rektor és a kancellár a vezetők számára rendszeresen biztosítja a feladat ellátásához szükséges személyes konzultációk lehetőségét. Az Egyetem vezetése lehetőséget biztosít a folyamatos munkavégzés otthoni munkavégzés/távmunka keretén (továbbiakban: távmunka) belül történő elvégzésére, és biztosítja ennek infrastrukturális feltételeit ott, ahol ezt a munkakör, illetve az elvégzendő feladatok lehetővé teszik.

(2)  Az Egyetem a kiadmányozási rendnek megfelelő kiadmányozások, kötelezettségvállalások és utalványozások aláírását szükségesség szerint, folyamatosan biztosítja.

(3)  Az egyes szervezeti egységek – ide nem értve a tanszékeket – vezetői kötelesek biztosítani a saját szervezeti egységükben a folyamatos munkavégzés megszervezését oly módon, hogy szervezeti egységenként legalább egy munkatárs személyes jelenléte minden nap biztosított legyen 09.00 és 15.00 óra között. Ettől eltérő ügyeleti rendet bármely szervezeti egység vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult engedélyezni. A szabadságon, vagy keresőképtelen állományban tartózkodó személyeken kívüli, és a fentiek szerint jelen nem levő alkalmazottak esetében az otthoni/távmunkavégzés elrendelése szükséges, ha annak feltételei adottak. Az ilyen módon munkát végző kollégák elérhetőségét munkanapokon 9–17 óra között szükséges biztosítani. A személyes munkavégzés során ügyelni kell a megfelelő védőtávolság betartására.

(4)  A szervezeti egység vezetőjének felelőssége a távmunkavégzés során a feladatok kiadásáról, és annak elvégzése ellenőrzéséről történő gondoskodás. A feladatok folyamatos kiadása és ellenőrzése a munkairányítási jog gyakorlójának kötelezettsége. A munkavégzés kezdetének és végének ellenőrzésének módjáról (e-mailen, telefonon, számítógépes vagy mobil alkalmazásban történő bejelentkezés stb.) a munkairányítási jogkör gyakorlója rendelkezik, melyet az alkalmazottak kötelesek végrehajtani. A közalkalmazottak és munkavállalók munkarendje a távmunkavégzés ideje alatt a közalkalmazottak és munkavállalók hagyományos foglalkoztatás szerinti munkarendjéhez igazodik, így akik erre kötelezett voltak, továbbra is kötelesek a munkaidő-nyilvántartás vezetésére (jelenléti ív), melyen a távmunkavégzés tényét megjegyzésben jelölik.

(5)   A távmunkavégzés során az alkalmazott életvitelszerű lakóhelyén tartózkodik, feladatait saját vagy az Egyetem által biztosított eszközökkel látja el. A kapcsolattartás, feladatkiadás és az elvégzett feladatok továbbítása elektronikus úton történik. Az alkalmazott köteles munkaidejében a telefonhívásokra válaszolni, elektronikus leveleit, a munkairányítási jogkör gyakorlója által meghatározott alkalmazás üzeneteit figyelemmel kísérni, azokra érdemi válaszokat adni, szükség esetén továbbítani, a kijelölt feladatokat elvégezni, munkája eredményét elektronikusan megküldeni a munkairányítási jogkör gyakorlójának vagy az általa kijelölt személynek vagy szervnek. Az alkalmazott köteles munkaidejében munkára képes állapotban rendelkezésre állni, munkát végezni.

(6)   A távmunkavégzés feltétele, hogy a szükséges eszközök és a kommunikációs kapcsolat (számítógép és annak tartozékai, internetelérés) rendelkezésre álljanak, azok munkavégzésre alkalmas állapotban legyenek. Az Egyetem biztosítja a szerverek elérhetőségét, valamint a rendelkezésre álló források erejéig, egyedi elbírálás alapján a szükséges eszközöket. Az alkalmazott az Egyetem által biztosított munkaeszközök használatát más személyek részére nem engedheti át, köteles azokat rendeltetésszerűen használni, károsodástól megóvni, tárolásukról  és őrzésükről megfelelően gondoskodni. A szabályszerűen, jegyzőkönyvvel dokumentáltan átadott és átvett eszközökért az alkalmazott megőrzési felelősséggel tartozik. A távmunkavégzés megszűnése vagy az Egyetem rendelkezése esetén az alkalmazott köteles a rendelkezésére bocsátott eszközöket hiánytalanul visszaszolgáltatni, az átvett eszközökkel elszámolni. Az alkalmazott haladéktalanul tájékoztatni köteles a munkairányítási jogkör gyakorlóját minden olyan körülményről, amely a munkavégzését akadályozza vagy kizárja (pl. eszközök vagy hálózat megrongálódása, meghibásodása, internetszolgáltatás kimaradása vagy akadozása, energia- kimaradás stb). Az alkalmazott ezen feltételek meglétét (lakás biztonsága, munkaeszközök, iratok tárolására alkalmas eszközök stb.) biztosítja.

(7)   Az alkalmazott köteles a távmunkavégzés során is a munkavédelmi előírásokat betartani. Munkavégzése során köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza. A távmunkavégzés során fellépő, munkavégzést akadályozó, vagy baleseti veszélyhelyzetet eredményező rendellenességet, vagy a munkavégzés során bekövetkezett balesetet az alkalmazott köteles haladéktalanul jelenteni a munkairányítási jogkör gyakorlójának, továbbá a veszélyhelyzetet a tőle elvárható módon csökkenteni vagy megszüntetni.

(8)     Az alkalmazott köteles legkésőbb a távmunkavégzés megszűnésekor minden iratot, adathordozót visszaszolgáltatni az Egyetemnek. Az alkalmazott csak a távmunkavégzéshez feltétlenül szükséges iratokat, adathordozókat jogosult magával vinni az Egyetem telephelyeiről, és gondoskodni köteles azok biztonságos kezeléséről, megőrzéséről. Azokat a dokumentumokat, amelyek a távmunkavégzéshez már nem szükségesek, haladéktalanul köteles visszajuttatni az Egyetem telephelyeire. Az alkalmazott az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos előírásokat, utasításokat a távmunkavégzés során is köteles betartani, valamint biztosítani, hogy azok harmadik fél tudomására ne jussanak.

(9)    Az Oktatási és Tanulmányi Osztálynak kötelessége biztosítani a hallgatók elektronikus úton történő ügyintézésének lehetőségét.

(10)     Az egyetem vezetősége az épületek látogatási tilalmát feloldja az alábbi speciális rendelkezések betartásával: A gyakorlás a nyári, ütemezett épület- és hangszerkarbantartásokra tekintettel, a hangszer jellegére való tekintet nélkül, kizárólag az Egyetem W52 épületében, 2020. 07. 01. napjától 2020. 07. 31. napjáig, hétköznapokon engedélyezett. A gyakorlások foglalása a nyilvántartó rendszer használata útján, kizárólag két órás időintervallumokban, fél órás technikai szünet beiktatásával, legkésőbb 20.00 óráig lehetséges. A gyakorlások során kísérő nem engedélyezett. A gyakorlás végeztével az épületet a gyakorlótermeket igénybevevők kötelesek elhagyni, valamint a (12) bekezdés szerint eljárni.

(11)     Az egyetem vezetése a hivatalos kiküldetések bonyolítását, külföldi személyek fogadását, kirándulások, tanulmányutak szervezését a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyedi engedélyével teszi lehetővé.

(12)   Az Egyetem épületeit használók a személyes higiéniára kötelesek fokozottan ügyelni, a kihelyezett kézfertőtlenítőket használni, és az egyetem épületeinek közforgalmi részein maszkot viselni.

 

Záró rendelkezések

4. §

(1)   Az Utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos kormányrendeletek és belső szabályozók rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)   Jelen utasítás a veszélyhelyzettel összefüggésben kibocsátott, 1/2020.; 2/2020.; 3/2020.; 4/2020.; 6/2020.; 7/2020-as Rektori, Kancellári utasításokat hatályon kívül helyezi.

(3)  Jelen rektori és kancellári közös utasítás 2020. június 29-én lép hatályba, és augusztus 24. napjáig hatályos.

 

Budapest, 2020. június 29.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor s. k.
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár s. k.