12/2020. (VIII.24) Rektori, kancellári utasítás a járványügyi készültség során alkalmazandó intézkedésekről szóló 9/2020. (VI.18) Rektori, Kancellári utasítás meghosszabbításáról

2020. augusztus 24.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § (1) bekezdése, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendje 31. § (2) bekezdés j) pontja, valamint 33.§ (1) bekezdés c) és k) pontjai alapján fennálló jogkörünkben eljárva az alábbi rektori, kancellári utasítást (továbbiakban: Utasítás) adjuk ki.

 

Az Utasítás hatálya
1. §

Az Utasítás hatálya kiterjed az Egyetemen az Egyetem közalkalmazottaira és munkavállalóira (a továbbiakban együtt: alkalmazottak), valamint az Egyetemmel jogviszonyban álló hallgatókra, doktoranduszokra.

 

Az Utasítás célja
2. §

(1) Az Utasítás célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről, valamint a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló Kormányrendeletekkel összhangban rögzítse a munkavégzés során alkalmazandó eljárási szabályokat, és a követendő eljárást.

(2) Jelen utasítás a járványügyi készültség során alkalmazandó intézkedésekről szóló 9/2020. (VI.18) Rektori, kancellári utasítás hatályát egy héttel meghosszabbítja, a 4.§ (2) szerint.

 

Záró rendelkezések
4. §

(1) Az Utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos kormányrendeletek és belső szabályozók rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Jelen rektori és kancellári közös utasítás 2020. június 25-én lép hatályba, és augusztus 31. napjáig hatályos.

 

Budapest, 2020. augusztus 24.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor s.k.

Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár s.k.