Az ízlés valaminek a tagadása. A zseni állít, mindig csak állít.

Liszt Ferenc
Tari Lujza

Tari Lujza

Népzene Tanszék

Lejegyzés, Magyar népzene, Szomszéd és rokon népek zenéje

 

Született:
1948, Pásztó

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: CSc, óraadó tanár (docens)

Oktatott tárgyak: szomszéd- és rokon népek zenéje, népzenei lejegyzés, a népzenetudomány technikái és módszerei, általános népzene
 
Tanulmányok:
1970-72: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 
Oktatói tevékenység:

1974-79; 1993-1998: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola (általános népzene).
1978-79, 1996-97, 2005-2006: Irányította a népzenész szakképesítés középfokú programjának kidolgozását, 2005: a középiskolai népzene tanárok számára létesített akkreditációs továbbképző tanfolyamot.
1999, 2003: Kidolgozta a népzene érettségi követelmény-rendszerét, ill. az érettségi tételeket,
1988, 1990, 1991: ELTE Folklore Tanszék különböző etnomuzikológiai témákban (előadások + spec. kollégiumok)
1980-1990: LFZE kurzusok a népi hangszer, hangszeres népzene témakörben,
2003: 2. szemesztertől az általános népzene tárgy tanítása valamennyi szak hallgatóinak,
2005-2006: verbunkos és népzenei lejegyzés (előadások + spec. koll.) a Zenetudományi szakon.
2003-2010: A „Műzene-Népzene" c. koncertek elindítója és évente rendezője.
2005-2012 angol nyelvű előadások a külföldi hallgatók számára.
*A Népzene Tanszéken 2007-től, mint egyik alapító tanár.

Doktori Iskola:
Az ELTE Folklore Tanszéke Magyar- és összehasonlító Folklorisztika Doktori Iskolája alapító tagja.
Zenei- néprajzi szakdolgozatok rendszeres konzulense, témavezetője, opponense.

Vendégtanári állások:
Különböző témájú német és angol nyelvű előadások külföldi egyetemek zenei tanszékein: 1972: Svájc, 1976, 2002, 2012: Ausztria, 1984: Németország, 1998: USA/Missouri.

Egyéb pedagógiai tevékenység: előadások zenepedagógiai továbbképzéseken, zsűrizés, szaktanácsadás népzenei- valamint szolfézs-zeneelmélet-népzenei országos versenyeken.

Főbb kutatási területek:

1970-72: zeneakadémiai tanulmányai alatt az MTA Népzenekutató Csoport külső munkatársaként, 1972-től az intézet etnomuzikológus tudományos munkatársaként (1974-től Zenetudományi Intézet), 1994-től főmunkatársaként dolgozik.
1988-1996: az MTA Zenetudományi Intézet tudományos titkára.
1992-2003: A Magyar Nagylexikon számos szócikkének szerzője.

Főbb témakörök: népi hangszer, hangszeres népzene, európai interetnikus kapcsolatok, műzene- és zenetörténet összefüggése, tudomány- és kutatástörténet, a 19. sz. (közdal-közköltészet, a verbunkos írott és hangzó forrásai, cigányzene, kéziratos zenei gyűjtemények).

Az 1960-as évek végétől folytat népzenegyűjtést, a magyaron kívül a német, szlovák, rutén, román, cigány kisebbség körében. Európán kívül Örményországban gyűjtött. 

Számos hazai és külföldi konferencián vett részt előadóként, többnek rendezőjeként.

Több önálló illetve szerkesztésében kiadott könyv, hanglemez (Lakklemezek és CD-k), CD-ROM-ok, valamint több mint 100 tanulmánya jelent meg magyar és idegen nyelven, itthon és külföldön.

A média rendszeres szereplője (a Magyar Rádióban pl. 1969 óta több, mint 700 műsora hangzott el).
 

Tagságok:
1988-tól: az International Council for Traditional Music tagja, különböző szakbizottságai munkatársa, 1997-2007: Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke.
1985-től az MTA Zenetudományi Bizottságának tagja, 1980-85, 2000-2006: titkára
1994-től: az MTA köztestületének tagja.
2007-től ill. 2014-től tagja külföldi népzenetudományi folyóiratok szerkesztőbizottságának.

Díjak, kitüntetések:
2005: Vörösmarty-emlékérem
2003: Pásztóért emlékérem
2007: Pásztó város díszpolgára
2010: Nógrád megye díszpolgára
2013: Szabolcsi Bence díj

 

Főbb publikációk:

Könyvek:

1977 Jenő Takács. Dokumente, Analyse, Kommentare in Zusammenarbeit mit Lujza Tari verfaßt von Wolfgang Suppan. Eisenstadt (Burgenlandische Forschungen, Heft 66.)

1988a Dalfüzér 1844. Tompa Mihály kéziratos, kottás népdalgyűjteménye. Hasonmáskiadásra előkészítették és tanulmányokkal ellátták: Pogány Péter és Tari Lujza. Miskolc: Herman Ottó Múzeum

1988b: Szegő Júlia: Ismeretlen moldvai nótafák. Válogatta, szerkesztette, szakmai jegyzetekkel ellátta és közreadja Tari Lujza. Szakmailag ellenőrizte és a bevezetőt írta Rajeczky Benjamin. Európa Kiadó. Budapest

1989: „Weiner Leó művészete a népzenei források tükrében.” In Weiner tanulmányok. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola évkönyve 2. Budapest: Liszt F. Zeneművészeti Főiskola (p. 59-227.)

1990: Lissznyay Julianna hangszeres gyűjteménye 1800. In:  Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 12. MTA ZTI Budapest

1994 Perspektiven der Musikethnologie. Dokumentationstechniken und interkulturelle Beziehungen. Herausgegeben von Bruno B. Reuer und Lujza Tari. München: Verlag Südostdeutsches Kulturwerk.

1998a: „Különbféle magyar Nóták...” a 19. század elejéről. – Allerlei ungarische Melodien vom Beginn des 19. Jahhunderts. Budapest: Balassi Kiadó

1998b: Magyarország nagy vitézség A szabadságharc emlékezete a nép dalaiban. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság  

1999 Musik im Umbruch. Kulturelle Identität und gesellschaftliche Wandel in Südosteuropa, Herausgeber Bruno B. Reuer in Zusammenarbeit mit Lujza Tari und Krista Zach. Verlag Südostdeutsches Kulturwerk. München.

2001: Kodály Zoltán, a hangszeres népzene kutatója. Budapest: Balassi Kiadó

2004a Vereintes Europa – Vereinte Musik? Vielfalt und soziale Dimensionen in Mittel- und Südosteuropa. United Europe – United Music? Diversity and Dimensions in Central and Southeastern Europe. Hrg./Ed. Bruno B. Reuer in Zusammenarbeit mit Svanibor Pettan und Lujza Tari. Berlin: Weidler Buchverlag.

2004 A kolonyi templom előtt. Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből. Válogatta, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta Tari Lujza. Dunaszerdahely: Gyurcsó István Alapítvány könyvek 32.

2005: A Nemzeti Zenede. Szerk. Tari Lujza, Sz. Farkas Márta. Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete, 2005. (379. p.) (Szerzők: Tari Lujza – Iványi Papp Mónika – Sz. Farkas Márta – Solymosi Tari Emőke – Gulyásné Somogyi Klára)

2006 Korniss Péter: Betlehemes. Lázár Ervin bevezetőjével, Tari Lujza utószavával. Budapest: Helikon.

2007: Pásztó zenei emlékei (Szerk. és több fejezet írója, forráskiadás előkészítője), Pásztó: Pásztó Város Önkormányzata.

2008: Rajeczky Benjamin. In Nógrád a varázslatos világ 4. Salgótarján: Nógrád Megye Önkormányzata.

2010: Szlovákiai magyar népzene. Válogatás Tari Lujza népzenegyűjtéséből (1983-2006) (Szerkesztett kötet és hangzó kiadvány – 2 CD) In Gyurcsó István Alapítvány könyvek 49. Dunaszerdahely: Csemadok Dunaszerdahelyi Művelődési Intézete

2011: Bartók Béla hangszeres magyar népzenegyűjtése. In Gyurcsó István Alapítvány könyvek 52. Dunaszerdahely: Csemadok Művelődési Intézete
 

Szerkesztett hanglemezek:

1983 Magyar Népzene Kodály Zoltán fonográffelvételeiből. Hungaroton LPX 18075-76

1992 Lajtha László népzenegyűjtéséből, balassagyarmati és soproni zenekar. Hungaroton MK 18206.

2001 From the Instrumental Folk Collection of Lajtha Two Folk Orchestras – Lajtha hangszeres népzenegyűjtéséből Balassagyarmati és soproni (népi) zenekar. Hungaroton Classic 2001 HCD 18206

2002 Hungarian Folk Music collected by Zoltán Kodály Phonograph Cylinders. (1982-es kibővített CD változata) Hungaroton Classic HCD 18254-55

2007a „Pásztó fëlëtt kerek az ég allya”. Pásztó népzenei emlékei. Kiadja Pásztó Város Önkormányzata, Pásztó 2007. AEA 52004 (1 CD)

2007b Death is the Reaper over the world – Kaszás e földön a halál. Hungarian funeral music Pan 21 06/07 In Ethnic series, Pan Records, Holland. (2 CD)

2010 Szlovákiai magyar népzene. Válogatás Tari Lujza népzenegyűjtéséből (1983-2006) In Gyurcsó István Alapítvány könyvek 49. Dunaszerdahely: Csemadok Dunaszerdahelyi Művelődési Intézete. (2 CD)

1986 Magyar Népzenei Antológia II. Észak. Szerkesztette & és Vikár László. Hungaroton, LPX 18124-128.

2011 Walzenaufnahmen aus Südosteuropa /Wax Cylinder recordings from Southeast Europe G. Küppers-Sonnenberg 1935-1939. Berliner Phonogramm-Archiv Historische Klangdokumente/Historical Sound Documents. Herausgeber der Reihe Lars Christian Koch & Susanne Ziegler BPhA-WA-7, Ethnologisches Museum Staatliches Museun Berlin – Preußische Kulturbesitz (Ld.: Lujza Tari: Gustav Küppers-Sonnenberg Tonaufnahmen in Ungarn/Gustav Küppers-Sonnenberg Recordings in Hungary. Kísérőfüzet 22-27., 74-78., 102-103.)
 

CD-ROM

2000 A szabadságharc népzenei emlékei (CD-ROM) MTA ZTI. Budapest

2006 Bukovinai székely betlehemesek (CD-ROM) Budapest: Arcanum-Európai Folklór Intézet-MTA ZTI
 

DVD

2012 Magyar Népzenei Antológia. Digitális összkiadás. – Anthology of Hungarian Folk Music Complete Digital Edition. MTA BTK Folk Európa Kiadó. (Ld. Tari Lujza: A bartóki II. dialektusterület/ Bartók’s II. dialectal region. Kísérőfüzet: 15- 17., 53-56.)
 

Internetes közreadás:

Tari Lujza: A szabadságharc népzenei emlékeihttp://48asdalok.btk.mta.hu/


A további munkák (tanulmányok, ismertetések egyéb kiadványok) részletes jegyzékét ld. az MTA honlapján: Magyar Tudományos Művek Tára: https://www.mtmt.hu/