Medgyesy-Schmikli Norbert

Medgyesy-Schmikli Norbert

Népzene Tanszék

Magyar zenetörténet és népzenetörténet, Repertoárismeret, Ünneplő iskola – énekes és hangszeres formában egykor és a 21. században

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: PhD és habilitáció; LFZE Népzene Tanszék óraadó tanár; PPKE BTK egyetemi docens és tanszékvezető

Születési idő, hely: 1977, Győr

Tanulmányok:
1995–2001: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Piliscsaba) történelem szak, régi magyarországi irodalom specializáció, medievisztika specializáció; CEEPUS-hallgatóként: Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kolozsvár, 1999; ERASMUS-hallgatóként: Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz, Németország.
2001–2004: PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Újkori Eszmetörténeti Műhely hallgatója; PhD nyilvános védés: 2006. október 20; habilitációs védés: 2015. március 23., mindkettő minősítése summa cum laude.

Felvételek és énekgyűjtések:
Medgyesy S. Norbert 1995–2015 között Perenye (Vas vm.) község teljes profán és szakrális néphagyományát összegyűjtötte, rendszerezte, 2015 óta helybeli és környékbeli fiataloknak visszatanítja; közkinccsé tette nyomtatott és hangzó formában, többségét a maga által szerkesztett Ecclesia Agathae (2011, 2012) című könyvben és 10 órás CD-ROM-on. A gyűjtés fő forrása Bejczi Józsefné Hittaller Anna (1928–2015) helybéli előénekes volt. A jeles napi szokásokból, népénekekből, archaikus népi imádságokból és kisebb részben népdalokból álló gyűjtemény 2017-től a Vas Megyei Értéktár része. Emellett készült gyakorlati céllal az Éneklő Perenye kottás, ünnepkörönkénti kiadványsorozatot (4 kötetben 139 kottás népének, 2008–2013).
   A rábaközi Csapod (Sopron vm.) községben Horváth Lajos előénekes-kántortól 2012-ben és 2023-ban a falu teljes énekrepertoárját összegyűjtötte.

Lemezfelvételek könyvek (lásd az alábbi listában) CD-mellékleteként:
Historikus népénekek Szent László királyról (LFZE Népzene Tanszék hallgatóval, vez. Vakler Anna, 2012) és Szent Mártonról (2017).
   Az államalapítás személyeinek cselekedeteiről szóló szokásdalok és saját kutatással előkerült XVII–XVIII. századi historikus népénekek elsősorban az LFZE Népzene Tanszék növendékeivel: Énekelt történelem I. Az államalapítás kora Álmos vezértől László király szentté avatásáig. Segédtankönyv a történelem, magyar irodalom, ének-zene, nép- és honismeret, hit- és erkölcstan oktatásához. l’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016. 136 p. (2 CD-melléklettel: Track 01–26.);
   XVII. századból származó vízkereszti és húsvéti népénekek a Perenyei Férfi Népdalkörrel a SzínjáTéka–Misztériumjátékok 1. kötet CD-jére (2016).

Publikációk (Népzenei és zenetörténeti szempontból válogatott lista)

Monográfiák és szerkesztett kötetek:

 1. Medgyesy S. Norbert: A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK – Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Piliscsaba–Budapest, 2009. 648 p.
 2. Medgyesy S. Norbert: Iskoladrámák. Színjátékok, énekek és ünnepek a XVII–XVIII. századi magyarországi iskolakultúrából. Magyar Művészeti Akadémia Kiadó, Budapest, 2019. 503 p.
 3. Medgyesy S. Norbert: Perenye vallási élete, szakrális és zenei néphagyománya. In: Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei. Medgyesy S. Norbert. Magyar Napló, Budapest, 2011, 20122. 257–436. CD-ROM-melléklet perenyei népénekekkel: Track 001–244.
 4. Medgyesy S. Norbert: Énekelt történelem I. Az államalapítás kora Álmos vezértől László király szentté avatásáig. Segédtankönyv a történelem, magyar irodalom, ének-zene, nép- és honismeret, hit- és erkölcstan oktatásához. l’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016. 136 p. (2 CD-melléklettel: Track 01–26.)
 5. Misztériumjátékok 1. (SzínjáTéka – Régi magyar iskolai színjátékok 2. Népzenei CD-melléklettel, track 01–32.) Szerk. Medgyesy S. Norbert. Hangmérnök és a CD szerkesztője: Németh István. Protea Kulturális Egyesület, Budapest, 2016. 182 p.
 6. A karácsonyi ünnepkör színjátékai Magyarországon (11–18. század). A magyar, latin és német nyelvű forrásokat feltárta, sajtó alá rendezte és a bevezetést írta: Kilián István. A kötetet szerkesztette, lektorálta és az előszót írta: Medgyesy S. Norbert. A zenei vonatkozásokat feltárta és közreadja: Kővári Réka. A szlovák nyelvű forrásokat feltárta és közreadja: Kovács Eszter. Ráció Kiadó, Budapest, 2017. 895 p.
 7. Mária Anya – Mária Anyánk. Szűz Mária élete és alakja a magyar népi Mária-költészetben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése szerint. A kötetet sajtó alá rendezte, szerkesztette, az egyes fejezetek és a könyv bevezető tanulmányát írta és jegyzeteit készítette: Medgyesy S. Norbert. Szent István Társulat, Budapest, 2019. 1032 p. CD-ROM-melléklettel, szerk. Német István: Track 001–208.
 8. Énekek Szent László király tiszteletére — Cantiones de Sancto Ladislao rege. Szerk. Kovács Andrea–Medgyesy S. Norbert. Magyar Napló–Írott Szó Alapítvány, Budapest, 2012, 20172. CD-melléklet (Track 01–18, 70:38) szerkesztése.
 9. Énekek Szent István király tiszteletére — Cantiones de Sancto Stephano rege. Szerk. Kovács Andrea–Medgyesy S. Norbert. Magyar Napló, Budapest, 2014. CD-melléklettel (Track 01–34)
 10. Énekek Szent Márton püspök tiszteletére – Cantiones de Sancto Martino episcopo. Szerk. Kovács Andrea–Medgyesy S. Norbert–Rétfalvi Balázs. Magyar Napló–Írott Szó Alapítvány–Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szombathelyi Csoport, Budapest, 2017. CD-melléklettel (Track 01–12)
 11. A perenyeiek fogadalmi zarándoklata Velem Szent Vid-kápolnába. Az énekeket gyűjtötte, lejegyezte, a történeti áttekintést írta és a kiadványt szerkesztette: Medgyesy S. Norbert. Magyar Napló, Budapest, 2019. 280 p.

Szaktanulmányok (válogatott lista a kiadás időrendjében):

 1. Medgyesy S. Norbert: Szent László király alakja az 1650 és 1845 között keletkezett kéziratos és nyomtatott énekeskönyvekben. In: „Vállal magasb mindeneknél” A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia előadásai. Győr, 2007. június 25–27. A kötet tartalma megegyezik az Arrabona Múzeumi Közlemények 46/1. 2008. számával. Szerk. Medgyesy-Schmikli Norbert–Székely Zoltán. Kiadja a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Győr, 2008. 193–226.
 2. Medgyesy S. Norbert: A Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–) néhány 17. századi dallama a mai népi gyakorlatban. In: Tükröződések. Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére. Szerk. Szalay Olga. L’Harmattan–Könyvpont Kiadó, Budapest, 2012. 433–455.
 3. Medgyesy S. Norbert: „Akkor jőhettz és örvendhettz, hogy Insurgeáltál!” A Napóleon elleni magyar nemesi felkelések indulói, énekei kéziratos gyűjteményekben (1790–1825). In: Franciák Magyarországon, 1809. (II. kötet) A Győri Mediawave Fesztivál keretében 2009. április 29–30-án megrendezett nemzetközi tudományos konferencia előadásai. (Mediawave Konferenciák IV.) Szerk. Bana József–Katona Csaba. Győr Megyei Jogú Város Levéltára–Magyar Országos Levéltár–Mediawave Közalapítvány, Budapest–Győr, 2012. 123–166.
 4. Medgyesy S. Norbert: „Magyar Ország fondálója…” XVII–XVIII. századi históriás és könyörgő népénekek Szent István király tiszteletére. In: István, a szent király. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István tiszteletéről halálnak 975. évfordulóján. Szerk. Kerny Terézia és Smohay András. Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár, 2013 (Magyar királyok és Székesfehérvár IV; A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 9.), 114–143, 508.
 5. Medgyesy S. Norbert: Herchl Antal iskolamester oktatói, liturgikus és zenei tevékenysége Bajnán (1764–1773). In: Collectanea Sancti Martini III.  A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 3. Szerk. Dénesi Tamás. Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma, 2015. 11–39.
 6. Medgyesy S. Norbert: Musikalische Relationen in der Jesuiten Schuldramen–Theaterzetteln im 18. Jahrhundert in Ungarn dargestellt an Beispielen. In: Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa – in der Slowakei. Hersg. von Ladislav Kačic. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava, 2015. 243–252.
 7. Medgyesy S. Norbert: „Három állapotban Istennek szolgáltál, Szűzesség, Házosság, özvegységben voltál…” 17–18. századi énekek Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére iskolamesterek kézirataiban. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. Szerk. Bajáki Rita és Báthory Orsolya. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 2015. 209–242.
 8. Medgyesy S. Norbert: Kisiskolák, tanítómestereik és kéziratos énekeskönyveik a 18. századi győri egyházmegyében. In: Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Szerk. Arató György–Nemes Gábor–Vajk Ádám. Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr–Raab, 2016. 383–407. (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai, Források, feldolgozások 25.)
 9. Medgyesy S. Norbert: A perenyei halottvirrasztó és 17–18. századi énekei. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében 10. Konferencia Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprémi Hittudományi Főiskola közös szervezésében, 2014. május 20–23. Szerk. Pilipkó Erzsébet–Fogl Krisztián Sándor. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 2017. 820–845.
 10. Medgyesy S. Norbert: A győri Szent László-tisztelet liturgikus és paraliturgikus formáinak változása 1718–1912 között, különös tekintettel az 1763-as fogadalomtételre és a körmenetre (Forráskiadás és elemzés). In: Szent László kora és kultusza. Tanulmánykötet Szent László tiszteletére. Szerkesztette Kerny Terézia, Mikó Árpád, Smohay András. Székesfehérvár, 2019. 182–229. (Magyar királyok és Székesfehérvár V., A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 13.)
 11. Medgyesy S. Norbert: Historische Schauspiele über die Stephanskrone zum Anlass der Königskrönungen (Pressburg, 1688; Tyrnau, 1712). In: Theory and Practice in 17th–19th century theatre. Sources, influences, texts in latin and in the vernacular ways towarsd professional stage. Edited by Katalin Czibula, Júlia Demeter, Márta Zsuzsanna Pintér. Líceum Kiadó, Eger, 2019, 55–68.
 12. Medgyesy S. Norbert: Die Textauffassungen und die Rolle der Psalmen in den katholischen Gesangbüchern und Mysterienspielen im 17. und 18. Jahrhundert. In: You who live in the shelter of the Most High (Ps: 91.1). The Use of Psalms in Jewish and Christian Traditions. Eds. Fröhlich, Ida–Dávid, Nóra–Langer, Gerhard. Vienna University Press, Wien, 2021. 171–186. [Vandenhoek & Ruprecht Verlage, Göttingen]
 13. Medgyesy S. Norbert: A lészpedi népi betlehemes játék – Jáki Sándor Teodóz gyűjtése. In: A moldvai magyarság kutatása a 21. században. Tanulmányok Domokos Pál Péter tiszteletére. Szerk. Iancu Laura. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet (ELKH), Budapest, 2021, 96–122.
 14. Medgyesy S. Norbert: Karácsonyi orgonás dudautánzás a Lajtha-csoport nyugat-dunántúli gyűjtéseiben és Bucsu község hagyományában. In: Imák a népi és populáris kultúrában. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna születésének 100. évfordulója alkalmából. Szerk. Frauhammer Krisztina–Horváth Sándor–Landgráf Ildikó. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet (ELKH) – Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2021, 47–59.
 15. Medgyesy S. Norbert: A theatrum sacrum elemei a Kájoni-Hymnarium nagypénteki paraliturgikus énekeiben. In: Magyar Egyházzene XXV (2021/2022), 2. szám, 149–190.

Egyetemi jegyzet-sorozat:

 1. Seplasia 1. A jeles napok rendje és archaikus szokásaik, népballadák; a dramatikus néphagyomány. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, 2021. 234 p.
 2. Seplasia 2. Theatrum Sacrum. A középkori színjátszás alkalmai, műfajai. A szakrális témájú magyarországi színjátékok és Csíksomlyó színi hagyománya. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, 2021. 169 p.
 3. Seplasia 3. Theatrum Profanum. Az iskolai színjátszás sajátosságai és világi témái a barokk kori Magyarországon. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, 2021. 146 p.
 4. Seplasia 4. Az archaikus népi imádságok és a népének műfaj sajátosságai; dramatikus és epikus népénekek; históriás énekek, bakterénekek. Metodika az ünneplő iskoláknak. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, 2021. 249 p.


Teljes publikációs lista:

mtmt.hu

Oktatói tevékenység, vendégtanári állások, főbb mesterkurzusok:
2001. február 1-től folyamatosan, jelenleg tanszékvezető, habilitált egyetemi docensként a PPKE BTK Történelemelméleti Tanszékén. Oktatott tárgyak és témakörök a történelem szakos alap- és doktori képzésben: Történeti földrajz; Magyarország diplomácia-, eszme-, társadalom- és művelődéstörténete, 1703–1849; A kulturális közvetítés formái: iskolarendszer és iskolakultúra; Oktatás, művelődés, színház, zene és megélt (népi) vallásosság Magyarországon a XVII–XVIII. században; Magyar nyelvű forrásolvasás, XVIII–XIX. század. A magyar szakos képzésben: Folklór és irodalom (előadás). A tanári színház- és drámaképzésben: A hazai egyházi és világi drámairodalom és színjátszás a kezdetektől a XVIII. század végéig (előadás); Misztériumjátékok, iskoladrámák, históriás- és népénekek (szeminárium).
2007 és 2010 között óraadó az LFZE Zenepedagógiai Tanszékén a Művelődési ismeretek kötelező évfolyamelőadás oktatójaként.
2018 szeptembere óta az LFZE Népzene Tanszék óraadó tanára. Oktatott témakörök: Magyarország zenetörténete és népzenetörténete I–II. (1000–1711) előadások; Népi ének repertoárismeret szemináriumok: a kalendáriumi ünnepek (jeles napok) művelődéstörténeti háttere, dramatikus szokásai és népénekei, azok dallam- és irodalomtörténeti, néprajzi vonatkozásai. Szabadon választható tárgy népzene, klasszikus ének és egyházzene szakosoknak 2022 szeptemberétől: Ünneplő iskola – énekes és hangszeres formában egykor és a 21. században.
2016 márciusában mesterkurzus tartása Barokk iskolakultúra, drámapedagógia és énekelt történelem címmel a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézetében.
2022. október 17–22. között Iskola- és színházkultúra Erdélyben (XVII–XXI. század) címmel interdiszciplináris egyetemi műhelyhét vezetése Kolozsvárott, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és Teológiai Karán.

Egyéb szakmai tevékenység:
Az MTA Irodalomtudományi Intézetében Prof. Dr. Kilián István vezetésével 1979-ben megalakult Régi Magyar Drámatörténeti Kutatócsoport tagja 1997 óta, feladatkörei: egyrészt részvétel a XVIII. századi ferences iskoladrámák kritikai kiadásában a Régi Magyar Drámai Emlékek (RMDE) könyvsorozatban; másrészt a XVII–XVIII. századi magyarországi latin, német és magyar nyelvű iskoladráma-színlapok felkutatása, rendszerezése, zenetörténeti vonatkozásainak elemzése.
   Medgyesy S. Norbert másik kutatott területe a népének műfaja. Az MMA Művészeti Ösztöndíj keretében 2020-tól a Lajtha László zeneszerző és népzenekutató vezette Népzenekutató Csoport által az 1950-es és 1960-as években Sopron és Vas megyék területén gyűjtött évköri, búcsújáró és halottvirrasztó népénekek, bakternóták, valamint jeles napi szokások történeti földrajzi, liturgikus, paraliturgikus, irodalom- és zenetörténeti rendszerezését végzi.
   Tanítványaiból alapította 2002-ben és azóta is vezeti a Boldog Özséb Színtársulatot (BÖSZK). Célja: bemutatni a XVII–XVIII. századi, magyarországi iskolai színjátszásnak a XXI. században is alkalmazható remekműveit és minél több helyre eljuttatni a magyar nyelvterületen. A BÖSZK művészeti módszerrel (vers, dráma, ének-zene, tánc és improvizáció) és iskoladrámákkal jelenít meg történeti, irodalmi, vallási tényanyagot. A BÖSZK 2002 és 2023 januárja között összesen 24 színdarabot tanult meg, 156 egyetemista tagjával lépett színre 71 előadással. Kiemelt előadási helyszínek: Nemzeti Színház, Budapest; Csíksomlyói Kegytemplom (3 alkalommal); Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem; Nagyváradi Vár; Eszterházy Károly Egyetem, Eger. A színkör által előadott hét, különböző témájú színdarabból jelent meg a Régi Magyar Színpad DVD-sorozat 2010-ben, amely több hazai és erdélyi egyetemen hivatalos tananyag. 9 előadás az MMA Kiadó Iskoladrámák csatornáján látható.
   Medgyesy S. Norbert a vasi Perenyében 2002 óta a helybéli Hollósi Lászlóval és Jáger Józseffel, valamint a Győr melletti Kunsziget községben 2013 óta előénekesi szolgálatot lát el.

Díjak, kitüntetések:
XIII. OTDK Miskolc, Humántudományi Szekció, Régi magyar irodalom alszekció: II. helyezés (1997. március)
XLIV. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat (Néprajzi Múzeum, Budapest): II. helyezés (1997. május)
XIV. OTDK Pécs, Humántudományi Szekció, Régi magyar irodalom alszekció: I. helyzés (1999. március)
Pro Scientia Aranyérem (MTA, Budapest, 1999. november 2.)
Kopits-ösztöndíj: PPKE BTK, Piliscsaba, 1999. május
Kitüntető oklevél klasszikus egyházzenei művek bemutatásáért (Magyar Kultúra Napja, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr, 2006)
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2010–2013)
MTA Bolyai Emléklap, Budapest, 2014. július 2.
Perenye Község Díszpolgára (2012)
Az Év Tanára – Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata (2012)
MMA Elismerő Oklevél: a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata a magyar művészeti oktatásért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkája elismeréseként az MMA Elismerő Oklevelében részesítette. (Budapest, 2016. június 7. Az oklevelet átadta: Dr. Solymosi-Tari Emőke zenetörténész, az MMA Művészetelméleti Tagozat vezetője)
Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészeti Ösztöndíj (2020–2023)
PKE BTK Kiváló Oktató Díj (2022. október 12.)

Kapcsolat:
medgyesy.norbert[kukac]academy.liszt.hu; medgyesysnorbert[kukac]gmail.com