Richter Pál

Richter Pál

Népzene Tanszék, Rendkívüli Tehetségek Képzője

Magyar zenetörténet és népzenetörténet

Született: 1963, Budapest
 
Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: PhD, tanszékvezető, egyetemi tanár
 
Tanulmányok:
1987: BME építőmérnöki diploma
1990-95: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola – zenetudományi szak
1995-98: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola – doktori képzés résztvevője, Kroó György, Somfai László
2004: Doktori disszertáció védése (disszertáció címe: A ferences rend dallamkészlete a XVII. században a Kárpát-medencében)
 
Oktatói tevékenység:
1994–1996: ELTE Bölcsészettudományi Kar művelődéstörténeti tanszék - zeneelmélettel foglalkozó szemináriumok tartása
1996–1997: Szentendrei Ferences Gimnáziumban – zenetörténet tanár
1999 óta: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszék oktatója (szolfézs, zeneelmélet, zeneelmélet-történet, ellenpont és formatan)
2002–2005: Szombathelyi Bartók Szeminárium - meghívott előadó - népzenei tárgyú angol nyelvű előadások tartása
2007 óta: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék – alapító tanszékvezető
 
Szakmai tevékenység:
1994 óta: MTA Zenetudományi Intézet munkatársa, 2005-től a Népzenei Archívum vezetője, 2012 óta mb. igazgató, 2013 óta az MTA ZTI igazgatója
 
Tagságok:
2006-tól: MTA köztestületének tagja
2002-től: Zenetudományi Intézet Tudományos Tanácsának tagja
1998: Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság tagja
2001: Nemzetközi Hymnológiai Társaság (IAH) tagja
2007: Nemzetközi Hagyományos Zenei Tanács (ICTM) tagja
 
Díjak, kitüntetések:
2011: Szabolcsi Bence-díj
2016: Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat)
 
Főbb publikációk:
 
Könyvek:
Der Melodiebestand des Franziskanerordens im Karpatenbecken im 17. Jh. (A ferences rend dallamkészlete a 17. században a Kárpát-medencében), Fontes Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria (Magyar ferences források) 4, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest 2007, 500 pp.
„Kájoni János: Organo=Missale" (ed. Richter Pál), A Csíksomlyói Ferences Könyvtár Kincsei 3, Státus Könyvkiadó, Csíkszereda 2005, 600 pp.
A hazai szlovákok énekei. Válogatás Krupa András gyűjteményéből (válogatta, a bevezető tanulmányokat írta és szerkesztette: Krupa András, Richter Pál), Magyarországi Szlovákok Kutató Intézete, Békéscsaba 2004, 498 pp.
(szerkesztés) Zenetudományi Dolgozatok 2003 I–II. Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára, MTA Zenetudományi Intézete, Budapest 2003, 328+278 pp.
 
Tanulmányok:
„Litániák Kájoni Organo-Missaléjában", Magyar Egyházzene 1994/1995 4. szám, 405–416.
‘The Mass Repertoire of Caioni's Organo Missale', Musica Antiqua X/1, Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 1997, 343–350
‘Organo-Missale: Musical Relationships of a Franciscan Manuscript in the 17th Century', Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus, Hrsg.: Ladislav Kačic, Slavisticky kabinet SAV/Academic Electronic Press, Bratislava 1997, 137-162.
„Magyar nyelvű énekek ferences kéziratokban", Magyar Zene 1998/1999 3. szám, 285–298.
„Két magyar peremvidék népzenei kapcsolata", Ethnographia 110/2, 1999, 349–358.
„Kvint- és oktávpárhuzamok a 17. századi orgonakíséretes kéziratokban", Zenetudományi Dolgozatok (szerk.: Gupcsó Ágnes), MTA Zenetudományi Intézet, Budapest 1999, 239–256.
‘Close Relationships Between Pieces in Ioannes Caioni's Manuscripts and Folk Music' Musik im Umbruch /New Countries, Old Sounds? Beiträge des Internationalen Symposiums in Berlin (22.–27. April 1997), Hrsg.: Bruno B. Reuer, Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, München 1999, 353–367.
„Die Verwendung der Kirchenlieder in den Franziskaner Quellen (17.-18. Jh.)", Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa, Hrsg.: Ladislav Kačic, Slavisticky kabinet SAV, Academic Electronic Press, Bratislava 2000, 207–226.
„Quint- und Oktavparallelen in den Handschriften mit Orgelbegleitung des 17. Jahrhunderts", Ars Organi 49, 2001, 19-26.
„Ergänzungen zum thematischen Verzeichnis der Kompositionen in den Franziskaner Handschriften in Ungarn", Studia Musicologica 42/3–4, 2001, 279–348.
„Bitematikus stratégiák szonáta formájú tételekben", Magyar Zene 39/2, 2001, 151–170.
"The Schumannian déjà vu – Special Strategies in Schumann's Construction of Large-Scale Forms and Cycles", Studia Musicologica, 44/3–4, 2003, 305–320.
„Die Praxis der Orgelbegleitung in den mitteleuropäischen Kirchen des 17. Jahrhunderts", Die Kirchenmusik in Südosteuropa, Hrsg.: Franz Metz, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2003, 265–276.
„Die ungarischen gedruckten Gesangbücher des 17. Jahrhunderts", Cantus Catholici und das Kirchenlied des17. Jahrhunderts in Mitteleuropa, Konferenzbericht (Hrsg. Ladislav Kačic), Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2003, 115–124.
„Magyar nyelvű énekek 17–18. századi pálos kéziratokban", Magyar Zene 42/1, 2004, 27–36.
„800 dallam a ‘papírkosárban'— A Bartók-rend beosztatlan támlapjai", Magyar Zene 43/2, 2005, 141–153.
„A ferencesek zenéje a XVII–XVIII. században" in: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, (szerk.: Őze Sándor, Medgyesy-Schmikli Norbert), konferenciakötet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK–METEM, Piliscsaba–Budapest 2005 (Művelődéstörténeti Műhely–Rendtörténeti Konferenciák 1.), 847–856.
„Die vielfältigen Beziehungen des franziskanischen Melodiebestandes im Karpatenbecken im 17. Jahrhundert" in: Plaude turba paupercula — Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst, Konferenzbericht (Hrsg. Ladislav Kačic), Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2005, 135–161.
„Napja Isten haragjának. Egy temetési ének írásos emlékei és néphagyományban élő változatai", Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Társadalom- és humántudományok, Csíkszereda 2006, 259–275.
„Napja Isten haragjának. Egy temetési ének írásos emlékei és néphagyományban élő változatai", Magyar Zene 44/3, 2006, 263–277.
„Népzenészképzés a Zeneakadémián", Folkmagazin 13/6, 2006, 30–31.
„A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe a ferencesek liturgikus zenei hagyományában" in: A Szeplőtelen Fogantatás dogmája (Sapientia füzetek 7.), Vigilia Kiadó, Budapest 2007, 81–99.
„Vallomások életutak metszéspontjában. Az imádott nőalak Schumann és Brahms művészetében", Magyar Zene 45/4, 2007, 397–409.
„A zenetudós — tudományos portré" in: Sólyom Károly emlékkönyv (szerk.: Horváth M. Ferenc, Zomborka Márta), Váci füzetek 6.,. Váci Múzeum Egyesület, Vác 2007, 265–278.
„A Zenei Lexikon szócikkei" in: Sólyom Károly emlékkönyv (szerk.: Horváth M. Ferenc, Zomborka Márta), Váci füzetek 6.,. Váci Múzeum Egyesület, Vác 2007, 279–282.
„A ‘konszonáns gesz'", Magyar Zene 46/3, 2008, 275–284.
 
CD kísérőfüzet:
Robert Volkmann Piano Music (Prunyi Ilona zongora) HCD 31735, Hungaroton 1998
 
Cikkek:
 „Pilinszky és Weöres-idézetek egy középkori pálos temetési szertartásban — Jeney Zoltán: Commendatio animae", Holnap 5/3, 1994, 62–65.
„Nincs új a nap alatt? — Adalékok Brahms a cappella kórusművészetéhez", Muzsika 40/11, 1997, 30–36.
 
CD-ROM:
Régi magyar népdaltípusok (főszerk.: Pávai István, szerk.: Richter Pál, Sebő Ferenc), KFKI Számítástechnikai Csoport, MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum, Budapest 1999
Szolfézs (kezdőknek és haladóknak) [elméleti rész+példatár+interaktív feladatok], programozás és grafika: Kristóf Csaba, Aurion Kft, Budapest 1999
Music Theory (for beginners and advanced students) [a magyar változat angol nyelvű bővített kiadása], programozás és grafika: Kristóf Csaba, Aurion Kft, Budapest 2000
 
Internetes közreadás:
Szolfézs, zeneelméleti oktatóprogram alap és középszintű képzéshez a SULINET keretében
Bartók Béla: Magyar Népdalok Egyetems Gyűjtemény (Internetes közreadás), szerk.: Pávai István, Richter Pál, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest 2007
Béla Bartók: Complete Collection of Hungarian Folk Songs (on-line publication), ed.: István Pávai, Pál Richter, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest 2007
 
Műismertetések, kritikák:
BARTÓK Béla: Divertimento, Dance Suite, Hungarian Sketches, Two Pictures (Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez, Deutsche Grammophon, Stereo 445 825-2 GH),
Concerto for Orchestra, The Miraculous Mandarin (City of Birmingham Symphony Orchestra, Simon Rattle, EMI Classics, CDC 5 55094 2)
Works for Piano Solo 3 (For Children) (Zoltán Kocsis, Philips 442 146-2), Muzsika 38/9, 1995, 46–48.
Halmos Béla – Virágvölgyi Márta: A széki férfitáncok zenéje (Széki hangszeres népzene I. Budapest 1995), Ethnographia 106/2, 1995, 1086–1088.
Magyarország nagy vitézség. Tari Lujza: A szabadságharc emlékezete a nép dalaiban (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1998), Ethnographia 110/2, 1999, 480–481.
Magyar hangszeres népzene (Hungaroton Classic, szerk.: Sárosi Bálint), Gramofon 4/3, 1999, 23.
„Esti kamarazene — Koncertek a Duna-kanyarban", Muzsika 44/11, 2001, 42.
„Istvánffy Benedek — harmadszor" (recenzió), Magyar Zene 41/4, Budapest 2003, 499–502
„Fusz János, alias Johann Evangelist Fuss" (recenzió), Muzsika 47/8, 2004, 44–46.
„Talán mégsem marad torzó" (recenzió: Bartók Béla: Magyar népdalok. Egyetemes Gyűjtemény II. kötet), Magyar Zene 46/1, 2008, 109–112.
„Gyorsírás és fonográf" (recenzió: Sebő Ferenc: Vikár Béla népzenei gyűjteménye), Magyar Zene 46/3, 2008, 343–346.
 
Beszámolók, egyéb:
"Early Music Forum in Budapest (29 May–4 June 1996)", Hungarian Music Quarterly VIII/1–2, 1997, 37–38.
"Early Music Days in Sopron (22–29 June 1996)", Hungarian Music Quarterly VIII/1–2, 1997, 39–41.
„A Dunántúltól Japánig — Zenetudományi konferencia Ujfalussy József 80. születésnapja tiszteletére", Muzsika 43/7, 2000, 18–20.
„Új szolfézstanárunk a számítógép" (Interjú Richter Pállal és Kristóf Csabával), Muzsika 43/10, 2000, 26–28.
„Terézvárosi terv - a világszínvonalért — Új orgonaegyüttes és egyházzenei központ Budapesten", Muzsika 44/4, 2001, 15–17.
„Walthere, audis symphoniam hungarorum, qualiter sonat? — Ezer év zenetörténete a Budapesti Történeti Múzeumban", Muzsika 44/7, 2001, 10–13.
„Bízva a jövőben — Konferencia a magyar zenetudományi képzés fennállásának 50. évfordulóján", Muzsika 45/1, 2002, 23–27.
„Barokk panasz" (Interjú, készítette. Fáy Zoltán), Magyar Nemzet, 2004 (07. 03), 23.
„Szenvedély és felelősség — Zenetudományi konferencia a hatvanéves Tallián Tibor tiszteletére", Muzsika 49/12, 2006, 6–8.
„Kodály nyomán, sokadik nekifutásra — Népzene tanszéket alapít a Zeneakadémia" (Interjú, készítette: Mikes Éva), Muzsika 50/1, 2007, 3–5.
„Minőségi népzenét!" (Interjú, készítette Sólyom Beáta), Heti Válasz 8/13, 2008
„Paradigmaváltás a népzenei archívumokban — Nemzetközi konferencia archiválási kérdésekről az MTA Zenetudományi Intézetben, 2008. június 11–12.", Muzsika 51/8, 2008, 41–42.
Nagy tanárok, híres tanítványok — 125 éves a Zeneakadémia (Szerk.: Gádor Ágnes, Szirányi Gábor) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest 2000 [4 portré írása]
 
Előadások tudományos konferencián:
The Mass Repertoire of Caioni's Organo-Missale [Interetnische Beziehungen in der mitteleuropäischen Musik des 16-17. Jahrhunderts (Budapest, 1993), és bővített változatban: Musica Antiqua Europae Orientalis (Bydgoszcz, 1994)].
Napja Isten haragjának — egy temetési ének középkori és XVI–XVII. századi írásos emlékei [A népi vallásosság (Veszprém, 1995)]
Az erdélyi szászok többszólamú egyházi zenéje a XVIII. században [Régi Zenei Napok (Sopron, 1996)]
Organo-Missale: Musical Relationships of a Franciscan Manuscript in the 17th Century [Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus (Nagyszombat/Trnava, 1996)].
Close Relationships with Folk Music of Certain Pieces in Joannes Caioni's Manuscripts [Musik im Umbruch (Berlin, 1997)]
Két magyar peremvidék népzenei kapcsolata [A 70 éves Szenik Ilona tiszteletére rendezett konferencián (Budapest, 1997)]
Formai koncepciók Schumann és Brahms műhelyében [a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság által szervezett rendes éves konferencián (Budapest, 1997. október)]
Die Orgelbegleitung in den Kirchen des 17. Jahrhunderts in unserer Region
[Kirchenmusik in Südost-Europa (Temesvár, 1998. május)]
Kvint- és oktávpárhuzamok a 17. századi orgonakíséretekben [A 70 éves Falvy Zoltán tiszteletére rendezett konferencián (Budapest, 1998. október)]
Die Verwendung der Kirchenlieder in den Franziskaner Quellen (17.-18. Jahrhundert) [Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa (Pozsony/Bratislava, 1999. október 18–20)]
Die musikalische Tätigkeit des siebenbürgischen Franziskaners Johannes Kájoni (1629-1687) [koncerttel egybekötött előadás, közreműködtek: Barvics Iván, Sebő Ferenc (Haus Ungarn, Berlin, 2000. március 3)]
Bitematikus dramaturgiák szonátaformájú tételekben [A 80 éves Ujfalussy József tiszteletére rendezett konferencián (Budapest, 2000. április 29)]
Zur Praxis der Dorfkantoren in Siebenbürgen [Die Entwicklung der Orgelbegleitung zum Kirchenlied und Gregorianischen Choral (bis 1930) (Tübingen, 2001. május 24–27.)]
Ungarische Kirchenlieder in den Paulinerhandschriften des 17.-18. Jh. [Kirchenlied und nationale Identität — 21. Studientagung der Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (Ljubljana, 2001. augusztus 5–10.)]
The Schumannian Deja Vu – Various Strategies in Schumann's Construction of Large-Scale Forms and Cycles [17th International Congress of the International Musicological Society]
(Leuven, 2002. augusztus 1–7.)
Die ungarischen Gesangbücher des 17. Jahrhunderts [Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe (Cantus Catholici und das Kirchenlied des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa)]
(Pozsony, 2002. szeptember 25–26.)
A magyarországi ferencesek zenéje a 17-18. században [A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára (Die Wirkung der franziskanischen Spiritualität auf die neuzeitliche Geschichte und Kultur Mitteleuropas)] (Piliscsaba, 2002. október 14–16.)
„Die vielfältigen Beziehungen des franziskanischen Melodiebestandes im Karpatenbecken im 17. Jahrhundert" [„Plaude turba paupercula" Franziskanischer Geist in der Musik, Literatur und Kunst] Internationale interdisziplinäre Konferenz, Pozsony, 2004. október 4–6.
„800 dallam a „papírkosárban" – a Bartók-rend beosztatlan támlapjai" [A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság III. tudományos konferenciája a 70 éves Somfai László tiszteletére] Budapest, 2004. október 8–10.
„A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe a ferencesek liturgikus zenei hagyományában" [Konferencia a Szeplőtelen Fogantatás dogma kihirdetésének 150. évfordulója tiszteletére, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a magyarországi ferences rendtartományok] Budapest, 2005. április 8.
„Latin nyelvű énekek XVII–XVIII. századi ferences kéziratokban" [A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság IV. tudományos konferenciája a 90 éves Papp Géza és a 80 éves Sárosi Bálint tiszteletére] Budapest, 2005. október 7–9.
„Bozóki Mihály énekeskönyve 1797" [„A keresztyéni gyülekezetben való Isteni dicséretek" — Népénektáraink tegnap és ma, konferencia az „Éneklő Egyház" megjelenésének 20. évfordulója alkalmából, MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája–Liszt F. Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport–Magyar Egyházzenei Társaság] Budapest, 2005. december 8–10.
„Liszt Ferenc a Folkmagazin címlapján – Hangszeres és énekes népzenészképzés a budapesti Zeneakadémián" [A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet] Zenta, 2006. szeptember 28–október 1.
„Vallomások életutak metszéspontjában — Az imádott nőalak Schumann és Brahms művészetében" [Zenetudományi konferencia a hatvanéves Tallián Tibor tiszteletére, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság], Régi Zeneakadémia Kamaraterme, Budapest, 2006. október 14–15.
„Unterschiede und Gemeinsamkeiten — Liedgut der Franziskanervim Burgenland und in Ungarn" [Kulturelle Identität durch Musik? — Das Burgenland und seine Nachbarn] Internationales Symposium, Felsőlövő (Oberschützen), 2007. április 13–15.
„The Folk Music Department at the Liszt Ferenc University of Music", ICTM konferencia, Bécs 2007. július
„A legelső és legtökéletesebb: Az egész alaplépés — Szemelvények egy zenei közhely életéből" [Zenetudományi konferencia a hetvenötéves Kárpáti János tiszteletére, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság], Régi Zeneakadémia Kamaraterme, Budapest, 2007. október 26–27.
„A konszonáns gesz" [Kodály emléknap (Tudományos ülésszak)] MTA Zenetudományi Intézet, 2007. december 14.
„Endless Job — Past, Present and Future in the Folk Music Archives of the Institute for Musicology of Hungarian Academy of Sciences" [Technical Challenges and Developments in 21st Century Folk Music Archiving], International Conference, Budapest, 2008. június 11–12.
 
Egyéb előadások:
Die musikalische Tätigkeit des siebenbürgischen Franziskaners Johannes Kájoni (1629-1687) [koncerttel egybekötött előadás, közreműködtek: Barvics Iván, Sebő Ferenc (Haus Ungarn, Berlin, 2000. március 3)]
A ferences rend dallamkészlete a XVII. században a Kárpát-medencében [Tudományos Fórum] MTA ZTI, 2000. március 31.
Folk Music Transcription (Workshop, 2 angol nyelvű előadás a szombathelyi Bartók-szemináriumon, 2003)
Stages in Folk Music Archiving – Preparation, field work, recording, archiving, transcription and classification (előadás a szombathelyi Bartók-szemináriumon, 2004)
Styles and Genres in Hungarian Folk Music (előadás a szombathelyi Bartók-szemináriumon, 2005)
Népzenészképzés a Zeneakadémián [II. Régizene és Népzene Találkozó, Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola] Miskolc 2006. április 21-22.
„Bartók Béla: Magyar népdalok (Egyetemes Gyűjtemény) digitális (integrált multimédiás) kritikai közreadása" [Tudományos Fórum] MTA ZTI, 2006. december 14.
„Bartók Béla népzenei lejegyzései" [Népismei Tudománytár] Hagyományok Háza, 2007. február 14.
„The ethnoArc Project" [Multi-lateral Academic Collaborations Meeting] MTA Zenetudományi Intézet, 2007. március 28–30.
„Kodály és a népzenegyűjtés" [Kodály Zoltán és a zenélő szerkezetek] Országos Műszaki Múzeum Tanulmánytára, 2007. október 20.
 
Honlap: www.zti.hu
 
Elérhetőség: richter.pal[kukac]btk.mta.hu