A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Egyetemi tanár

2021. november 8.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem  Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékén egyetemi tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zongora főtárgy oktatása, a hallgatók, a doktoranduszok és a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának segítése, vezetése, közreműködés doktori eljárások lefolytatásában, az egyetem által gondozott kiadványok létrehozásában.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási Követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, zongoraművész szakképzettség
 • Doktori fokozat
 • Habilitáció
 • Zenei felsőoktatásban szerzett 10 éves oktatói tapasztalat
 • Kiterjedt szakmai-művészeti kapcsolatrendszer
 • Jelentős művészeti tevékenység
 • Előadóképesség idegen nyelven is

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó levele, amelyben nyilatkozik arról, hogy az adott felhívásra benyújtja pályázatát
 • Tartalomjegyzék
 • Szakmai önéletrajz (a pályázó által aláírva), amely tartalmazza tudományos/művészeti és felsőoktatási oktatási tevékenységének és eredményeinek összefoglalását
 • MTMT-adatbázisból letöltött publikációs lista/művészeti tevékenység listája, összefoglaló táblázat
 • Végzettséget, doktori fokozatot, habilitációt, nyelvismeretet, jogszabály alapján adományozott művészeti díjat tanúsító okiratok hiteles másolata, külföldön szerzett végzettség esetén honosítási okirat hiteles másolata (az egyetem jogi igazgatója általi hitelesítés szükséges)
 • A pályázó nyilatkozata tudományágról/művészeti ágról a MAB által kért formában
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, megőrzéséhez és a jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételéhez a MAB által kért formában
 • Felsőoktatási tevékenység igazolása közvetlen munkahelyi vezető által
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 1 eredeti és 1 hiteles másolati példányban (az egyetem jogi igazgatója általi hitelesítés szükséges)
 • A pályázatot kérjük a MAB által kért formában összeállítani: a pályázat két magyar és egy angol nyelvű példányban szükséges, összefűzve, A4-es méretben, kétoldalas nyomtatással, folyamatosan, a mellékleteket is oldalszámozva. Az előírások megtalálhatók a MAB honlapján (www.mab.hu, a MAB 2019/5/VII/4. sz. határozata)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör leghamarabb 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. december 2.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az allas[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen keresztül.
  vagy
 • Személyesen: Munkaügyi Osztály, 1077 Budapest, Wesselényi u. 52., zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szenátus rangsora alapján a rektor tesz javaslatot, majd a miniszter továbbítását követően a köztársasági elnök adja a kinevezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

kozigallas.gov.hu

 

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 8.