A két magyar nem csak játszotta a zenét, ők maguk voltak a zene – minden idegszálukban – egészen az ujjuk hegyéig.

Adelheid von Schorn Reményiről és Lisztről

Jogi igazgató

2021. október 8.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jogi igazgató beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. 12. 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetem jogi, közbeszerzési, munkaügyi, igazgatási és ügyviteli tevékenységének irányítása, koordinálása, a vezetők igazgatási munkájának segítése. A Kancellári Hivatal, a Kancellári Kabinet és Irattár, valamint a Jogi és Közbeszerzési Osztály irányítása, a Bartók Béla Kollégium és a Munkaügyi és Illetményszámfejtési Osztály tevékenységének felügyelete. Az egyetemi szabályozás kézbentartása, szabályzatok, utasítások előkészítése, azok betartásának ellenőrzése. Az Egyetemen született döntések, határozatok jogszabályokkal való összhangjának megteremtése. Gondoskodás az Egyetem működése körében felmerülő jogi szakvélemények, állásfoglalások elkészítéséről. Szerződések, beadványok és egyéb okiratok készítésének, jogi ellenőrzésének, iratminták kidolgozásának felügyelete. A közbeszerzési, beszerzési eljárások és folyamatok felügyelete, valamint gondoskodás a közbeszerzésre vonatkozó tervek, beszámolók elkészítésről, az adatszolgáltatások teljesítéséről. A vezetői megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, jogi végzettség,
 • jogi szakvizsga
 • legalább három év vezetői vagy önálló ügyvédi gyakorlat
 • államigazgatásban, vagy költségvetési szervnél szerzett három éves tapasztalat
 • angol nyelvismeret (tárgyalási szint)
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)
 • az egyetemmel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése ügyvivő szakértő, jogász vagy jogtanácsos munkakörben

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzésre vonatkozó szakismeret és tapasztalat, közbeszerzési képesítés
 • szervezetműködtetésben és szabályzatalkotásban szerzett tapasztalat
 • felsőoktatásban és/vagy országos kulturális intézménynél szerzett szakmai tapasztalat
 • munkajogi ügyekben szerzett tapasztalat
 • további idegennyelv-ismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • vezetői koncepció, program
 • végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. október 23.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Munkaügyi Osztály részére a allas[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen keresztül
  és
 • Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a Szenátus véleményezi, a vezetői megbízást a kancellár adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu
 • profession.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 8.