A zene Magyarország mindennapi életének mindig is jelentős része volt és az is maradt.

Solti György

Osztályvezető

2021. október 11.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerjavító Műhely és Hangszertárában osztályvezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. 12. 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 Budapest, Üllői út 25.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti, irányítja, szervezi és ellenőrzi a Hangszerjavító Műhely és Hangszertár munkáját. Gondoskodik az Egyetem hangszerellátási, üzemeltetési és karbantartási feladatainak összehangolt ellátásáról. Ennek keretében gondoskodik az Egyetem vagyonkezelésében lévő valamennyi hangszer nyilvántartásáról, azok fenntartásával összefüggő éves karbantartási- és üzemeltetési tervek elkészítéséről. Megszervezi a tervek végrehajtását, irányítja a feladatok ellátására létrehozott munkaszervezetet az Egyetem szabályzatainak megfelelően. Feladata a hangszerek állagmegőrzéséhez szükséges hangszerész-szakmai, valamint a hangszerek művészeti szempontoknak megfelelő üzembiztos és költséghatékony működési feltételeinek biztosítása, illetve az ehhez szükséges szakmai javaslattétel, továbbá a kapcsolódó szakmai, műszaki és gazdálkodási feladatok végrehajtása, a hangszerellátási tevékenységgel összefüggő, a jogszabályi és intézményi előírásoknak megfelelő, a korszerű eszköz-gazdálkodási követelményeknek megfelelő adminisztrációs keretek kidolgozása és naprakész működtetése. Előkészíti és karbantartja a működési területével kapcsolatos belső szabályzatokat, gondoskodik a szabályzatok betartásáról és betartatásáról. A vezetői megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Legalább 5 év szakmai tapasztalat
 • Legalább 2 év vezetői tapasztalat
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)
 • Az egyetemmel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése ügyvivő szakértő munkakörben

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hangszerjavításban/-rekontrukcióban/-karbantartásban/-készítésben szerzett tapasztalat
 • Zenei szakképesítés
 • Közintézménynél szerzett tapasztalat
 • Felsőoktatási és/vagy zeneművészeti intézményben szerzett tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget, esetlegesen meglévő nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
 • Vezetői koncepció, program
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. október 26.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Munkaügyi Osztály részére az allas[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen keresztül
  vagy
 • Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a Szenátus véleményezi, a vezetői megbízást a kancellár adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu
 • Profession.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.” A Közigállás publikálás időpontja: 2021. október 11

A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.