Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Osztályvezető

2021. október 11.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Informatikai Osztályán osztályvezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évig szól.

 

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és a szervezeti egység ügyrendjébe foglalt vonatkozó feladatok ellátása, különösen az Informatikai Osztályon dolgozó kollégák munkájának szervezése és ellenőrzése; az informatikai stratégia kialakítása; rövid-, közép-, és hosszú távú informatikai tervek előkészítése; a jóváhagyott tervekben szereplő fejlesztések, bővítések, valamint az eseti informatikai tárgyú projektek megtervezése, előkészítése és megvalósításának irányítása. Gondoskodik az Egyetem működéséhez szükséges informatikai rendszerek és hálózati szolgáltatások folyamatos üzemszerű működéséről, a felmerülő hibák elhárításáról. A kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megszervezése; az informatikai tárgyú beszerzésekben szakmai oldalról történő döntéselőkészítés a már bevezetett és a későbbiekben tervezett szolgáltatások optimális kialakításához. Biztosítja a szükséges informatikai szakértelmet a jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó egyetemi szabályzatoknak megfelelően a beszerzés lebonyolításához; az Egyetem adatbázis-alapú nyilvántartási és ügyviteli rendszereinek működtetése; adatszolgáltatások során a beadandó dokumentációk elkészítése illetve ellenőrzése. Gondoskodik az informatikai biztonsági feladatok ellátásról; közreműködik az informatikai tárgyú belső szabályzatok kidolgozásában, naprakészen tartásában, a szabályzatok betartásában és betartatásában. Vezetői feladatai mellett operatív feladatok végrehajtásában is közreműködik. A vezetői megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, műszaki szakképzettség,
 • Legalább 3 év szakmai tapasztalat
 • Legalább 1 év vezetői tapasztalat
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)
 • Az egyetemmel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése ügyvivő szakértő, informatikusként
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közintézménynél szerzett tapasztalat
 • Felsőoktatási intézménynél szerzett tapasztalat
 • Hosszabb vezetői, szakmai tapasztalat
 • Aktív és passzív hálózat tervezési vagy üzemeltetési tapasztalat
 • Informatikai-szakmai angol nyelvismeret
 • Központosított közbeszerzésekben és közbeszerzésekben szerzett tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget, esetleges nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
 • Vezetői koncepció, program
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. november 7.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Munkaügyi Osztály részére az allas[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen keresztül
  vagy
 • Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság véleményezi, az Egyetem Szenátusa rangsorolja, a kinevezést és a vezetői megbízást a kancellár adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu
 • profession.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól az lfze.hu/kozzetetel honlapon a Közzététel részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.