Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

Szakmai igazgatóhelyettes

2023. március 3.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziumában szakmai igazgatóhelyettes beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

 

A munkavégzés helye:

1065 Budapest, Nagymező u. 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a tantestület munkáját az igazgató utasítása, illetve a Pedagógiai programban, Házirendben, a tantervekben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az ellenőrzési tervben, az intézményi munkatervben rögzítettek szerint
 • A közneveléssel kapcsolatos központi intézkedések, jogszabályok figyelemmel kísérése, az igazgató tájékoztatása, közreműködés a szükséges intézkedések megtételében.
 • Rendszeres részvétel a vezetői értekezleteken
 • Részvétel a tanszakvezetői értekezletek előkészítésében
 • Előkészíti és levezeti a zenei tárgyakat oktató pedagógusok közösségének értekezleteit. Előkészíti a félévi és az év végi osztályozó értekezleteket a zenei tantárgyak vonatkozásában
 • Felelős az iskolában való tartózkodás rendjének szervezéséért és megtartásáért
 • Javaslatot tesz az igazgatónak az éves munkaterv összeállításakor
 • Elkészíti a megadott határidőn belül a statisztikákat
 • Irányítja és ellenőrzi a zenei tanmenetek elkészítését
 • Ellenőrzi a zenei tanárok órára való felkészülését, a tanmenetek betartását, a tanárok adminisztrációs munkáját
 • Zenei óralátogatások végzése, a tapasztalatok rögzítése
 • Törzskönyvek, Beírási naplók vezetésének ellenőrzése
 • A tantárgyfelosztás elkészítése
 • Az órarend és a terembeosztás elkészítése
 • Az intézmény tanárai helyettesítésének szervezése, a helyettesítések, a túlórák, az óraadó tanárok óradíjának elszámolása
 • Zenei tanszakok szervezése, munkájának ellenőrzése. Folyamatos együttműködés a zenei tanszakok vezetőivel
 • Felelős a javító és osztályozóvizsgák szervezéséért, továbbá az időben való közzétételéért
 • Gondoskodik a szakmai vizsgák előkészítéséről, megszervezéséről, lebonyolításáról, amennyiben azzal az igazgató megbízza
 • Kapcsolatot tart az iskola tanulóit fogadó kollégiumokkal.
 • Felügyeli a nyomtatványok, bizonyítványok, beszerzésének, nyilvántartásának folyamatát, egységes kitöltését. Ezeket rendszeresen ellenőrzi.
 • A tanköteles tanulók hiányzásai ellenőrzésének, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételének felügyelete.
 • A hangszerészképzés szakmai vezetői feladatainak ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem – ének-zenetanári, karvezető végzettség, vagy annak megfelelő szakképzettség
 • Zeneművészeti szakközépiskolában, szakgimnáziumban legalább 5 év oktatási, szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • A szakgimnáziummal teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tudományos fokozat (PhD vagy DLA)
 • Közoktatási gyakorlati tanítás szervezése terén végzett szakmai tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kimagasló kommunikációs és csoportmunkára való képesség, precizitás, kreativitás.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Motivációs levél
 • Maximum 7 oldalas igazgatóhelyettesi beosztásra vonatkozó szakmai koncepció az LFZE Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Szakgimnázium vonatkozásában
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. április 3.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bartos Andrea munkaügyi ügyintéző részére a bartos.andrea[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést az igazgató adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 17.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Szakgimnázium honlapja (konzi.hu)
 • kozigallas.gov.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„Az adatkezelési tájékoztató megtalálható ITT.”

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az lfze.hu, valamint a konzi.hu honlapokon szerezhet.

A Közigállás publikálási időpontja: 2023. március 3.