Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

2021. november 22.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tudományos és nemzetközi rektorhelyettes beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól

 

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rektor helyettesítése az egyetem tudományos kutatói tevékenysége és nemzetközi kapcsolatai területén. Az egyetem nemzetközi partnereivel folyó együttműködések koordinációja, beleértve a nemzetközi pályázatok szakmai tartalmának meghatározását, a nemzetközi programokban való egyetemi részvétel felügyeletét, új partnerségek kialakítását, programok indítását. A tudományos kutatómunkára vonatkozó koncepciók, előterjesztések és egyéb anyagok, Európai Uniós támogatású vagy központi költségvetésből támogatott kutatási, fejlesztési célú projektek előkészítéséről való folyamatos gondoskodás. Az egyetem kutatási programja megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az ezzel összefüggő változások, intézkedések, szabályzati és jogszabályváltozások kezdeményezése, a kutatócsoportok felügyelete. A szervezeti egységek tudományos kutatási tevékenységének összehangolása, kutatási, kutatásszervezési és számonkérési feladataik ellátásának folyamatos ellenőrzése. A rektor által meghatározott állandó bizottságok működtetése. A rektor által meghatározott szervezetekben a rektor képviselete. A Nemzetközi és Intézményfejlesztési Osztály, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára felügyelete. A vezetői megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, zenei végzettség
 • Tudományos fokozat (DLA/PhD)
 • Habilitáció
 • Legalább tíz év zenei felsőoktatási gyakorlat
 • Vezetői gyakorlat
 • Kiterjedt kapcsolatrendszer a hazai és a nemzetközi zenei életben
 • Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
 • Az egyetemmel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Vezetői koncepció és terv, amely tartalmazza vezetői elképzeléseit, részletes terveit
 • Végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. február 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. december 7.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Munkaügyi Osztály részére az allas[kukac]zeneakademia e-mail címen keresztül
  vagy
 • Személyesen: Munkaügyi Osztály, 1077 Budapest, Wesselényi u. 52., zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a rektorhelyettesi megbízást a Szenátus jóváhagyásával a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

kozigallas.gov.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól az lfze.hu/kozzetetel honlapon a Közzététel részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.

A Közigállás publikálás időpontja: 2021. november 22.