A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Vonós tanszékvezető

2021. november 22.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vonós Tanszékére tanszékvezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól

 

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék múltjához és híréhez méltó szellemiség megtartása, a tanszék feladatainak menedzselése, korszerű pedagógiai-művészeti koncepciójának kidolgozása, a tanszék arculatának fejlesztése, eredményességének biztosítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, szakmai együttműködési lehetőségek felkutatása, a tanszéken folyó oktató- és tudományos kutatómunka, valamint művészeti alkotótevékenység irányítása, a tanszék humán erőforrásainak hatékony fejlesztéséről való folyamatos gondoskodás, a tanszék dolgozóival szemben a munkairányítási jogkör gyakorlása. Együttműködés a többi tanszékvezetővel, a tanszék képviselete a vezetés és külső partnerek felé. A vezetői megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, zenei végzettség
 • Tudományos fokozat vagy állami művészeti díj
 • Jelentős zenei felsőoktatási gyakorlat
 • Nemzetközileg elismert előadóművészi tevékenység
 • Az egyetemmel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Publikációs jegyzék és/vagy művészeti tevékenység jegyzéke
 • Tanszékvezetői koncepció és terv, amely tartalmazza vezetői elképzeléseit, részletes terveit
 • Végzettséget, állami művészeti díjat vagy tudományos fokozatot, habilitációt tanúsító okiratmásolatok
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. február 15. napjától tölthető be

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. december 7.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Munkaügyi Osztály részére az allas[kukac]zeneakademia e-mail címen keresztül.
  vagy
 • Személyesen: Munkaügyi Osztály, 1077 Budapest, Wesselényi u. 52., zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a tanszékvezetői megbízást a Szenátus jóváhagyásával a rektor adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

kozigallas.gov.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól az lfze.hu/kozzetetel honlapon a Közzététel részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.

 

A Közigállás publikálás időpontja: 2021. november 22.