Magyarország, ahol ma is alig élnek többen tízmilliónál, annyi muzsikust és oly sok kiváló zeneművet adott a világnak. Hálás vagyok, hogy ott születtem, és ott tanulhattam.

Solti György

7/2021. (IV.22.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás a felvételi eljárás HKR szabályaitól eltérő rendjéről a veszélyhelyzet miatt

2021. április 22.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) rektora és kancellárja, mint munkáltatói jogkör gyakorlók, a 2020/2021. tanévben elrendelt járványügyi veszélyhelyzetre és a mindenkor érvényben lévő kormányzati járványügyi szabályozásra tekintettel a 2021. évi felvételi eljárás szabályait a jelen utasításban (továbbiakban: Utasítás) határozzuk meg.

 

1.§
Az Utasítás célja és hatálya

(1) Az Utasítás célja, hogy a 2021. évi általános felvételi eljárás különös, HKR szabályaitól eltérő rendjét a járványügyi helyzetre és a vonatkozó járványügyi rendelkezésekre figyelemmel meghatározza.  

(2) Az Utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra (a továbbiakban úgy is mint munkatársak) és a hallgatókra és a jelentkezőkre.

(3) Az Utasítás tárgyi hatálya alá a 2021. évi általános felvételi eljárás tartozik.

 

2.§
Általános rendelkezés

A veszély-és járványügyi helyzetre tekintettel a 2021. évi általános felvételi eljárás vonatkozásában az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet – Hallgatói Követelményrendszere (a továbbiakban: HKR) a jelen Utasításban meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.

 

3.§
A Felvételi Szabályzat (FSZ)

(1) A FSZ 5. § (1) bekezdés szerinti felvételi vizsgák a 2021. évi általános felvételi eljárásban személyes jelenlét nélkül, a HKR – koronavírus-járványra tekintettel fennálló veszélyhelyzet miatt módosított – 7. sz. mellékletében (a továbbiakban: 7. sz. melléklet) megjelölt, elektronikus kapcsolattartáson alapuló vizsgamódokon teljesülnek. A 7. sz. mellékletben csak azok a képzések szerepelnek, amelyeket az Egyetem a 2021/2022. tanévben indítani kíván, és amelyeken a koronavírus-járványhelyzet miatti elektronikus kapcsolattartáson alapuló felvételi vizsgáztatás alapján a jelentkező szakmai tudása, alkalmassága érdemben megítélhető.

(2) A 7. sz. mellékletben közölt videókonferencia elnevezésű vizsgamód alatt az egy jelentkező és egy oktató, egy jelentkező és több oktató, a több jelentkező és egy oktató és a több jelentkező és több oktató egyidejű videóösszeköttetését egyaránt érteni kell.

(3) A 7. sz. mellékletben meghatározott vizsgamódok részleteit (kommunikációs csatornák, informatikai rendszerek, programok, videófelvétellel kapcsolatos formai és egyéb követelmények) az Egyetem a felvételi vizsgakövetelményekkel együtt a honlapon hozza nyilvánosságra. A vizsgamódot váratlan technikai ok vagy a járványhelyzetből fakadó súlyos ok esetén, az adott vizsgatantárgyért felelős tanszékvezető – a rektor hozzájárulásával – az adott képzésre jelentkező összes jelentkezőre vagy – kivételesen indokolt esetben – a jelentkezőre egyénileg is módosíthatja (pl. az előzetesen kitűzött időpontban felmerülő igazolt betegség, vagy az elektronikus kapcsolattartást biztosító eszközök, szolgáltatások váratlan meghibásodása).  Az ilyen módosítás során biztosítani kell az egyazon képzésre jelentkezők egyenlő esélyeit.

(4) Nem kell alkalmazni a FSZ felvételi vizsgák nyilvánosságáról szóló 5. § (15) bekezdését.

(5) A felvételi vizsgabizottságok tagjai a felvételi teljesítményekkel kapcsolatos nem nyilvános megbeszéléseit, értékeléseit videókonferencia keretében valósítják meg. Olyan esetben, amikor egy vizsgabizottság tagjai külön-külön értékelik a jelentkezők teljesítményét, az értékelést (pontszámot) írásban, elektronikus úton közlik az illetékes tanszéki ügyintézővel.

(6) Az Oktatási és Tanulmányi Osztály a FSZ 5. § (16) bekezdés szerinti tájékoztatás során közli a jelentkezővel, hogy a felvételi vizsgák milyen elektronikus kapcsolattartási csatornákon keresztül, illetve mely informatikai rendszerek, alkalmazások használatával valósulnak meg. Amennyiben a jelentkezőnek nem áll rendelkezésére minden technikai felszereltség, akkor ezt jeleznie kell az Oktatási és Tanulmányi Osztály részére. Az Egyetem haladéktalanul tájékoztatja a hallgatót, jelentkezőt az esetleges alternatív elektronikus és/vagy informatikai lehetőségekről. Amennyiben alternatív lehetőség az Egyetem önhibáján kívüli okból nem áll rendelkezésre, akkor az Egyetem nem köteles biztosítani a felvételi vizsga lehetőségét.

 

4. §
A Doktori Képzés Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

(1) A DTVSZ 8. § (1) és (2) bekezdése és 9. §-a szerinti felvételi vizsga videófelvétel benyújtásával, elektronikus úton beküldendő feladatokkal, online vizsgafeladatokkal, illetve videókonferencia keretében megvalósuló szóbeli vizsgával teljesülhet.   

(2) A DI Titkársága a felvételi vizsgák megszervezése során közli a jelentkezővel, hogy a felvételi vizsgák milyen elektronikus kapcsolattartási csatornákon keresztül, illetve mely informatikai rendszerek, alkalmazások használatával valósulnak meg. Amennyiben a jelentkezőnek nem áll rendelkezésére minden technikai felszereltség, akkor ezt jeleznie kell a DI Titkársága részére. A DI Titkársága haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőt az esetleges alternatív elektronikus és/vagy informatikai lehetőségekről. Amennyiben alternatív lehetőség az Egyetem önhibáján kívüli okból nem áll rendelkezésre, akkor az Egyetem nem köteles biztosítani a felvételi vizsga lehetőségét.

(3) A felvételi vizsgákkal kapcsolatos, a DTVSZ 11. § (2) és (3) bekezdései szerinti betekintési lehetőséget kizárólag elektronikus úton kell biztosítani.

 

5.§
Egyéb rendelkezések

(1) A 3. § (1) és (5) bekezdés és 4. § (1) bekezdés szerinti videófelvételnek olyannak kell lennie, hogy abból a hallgató vagy jelentkező személyazonossága a felvétel teljes hossza alatt hitelt érdemlően megállapítható legyen. valamint az az egyes művek/tételek tekintetében vágatlan legyen. A videófelvétel e feltételeknek való megfelelését az Egyetem jogosult ellenőrizni. E feltételeken túl, a felvétel műszaki-technikai minősége nem befolyásolhatja a hallgató vagy jelentkező teljesítményének értékelését.

(2) Amennyiben időközben bekövetkező jogszabályváltozás szerinti kötelező rendelkezés ellentmond, illetve eltér a HKR jelenlegi szabályaitól, vagy a jelen Utasítás szabályaitól, akkor azt a HKR-be való beemelés, illetve az Egyetem külön rendelkezése nélkül is alkalmazni kell.

(3) Felhatalmazást kap az oktatási rektorhelyettes, hogy a jelen Utasításban nem szabályozott, felvételi vizsgák zavartalan lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő, azonnali vagy legkésőbb 48 órán belül megoldást igénylő, elsősorban operatív jellegű kérdésekben szükség szerint, soron kívül döntést hozzon. A döntés nem lehet jogszabályi rendelkezésekkel vagy a (volt) hallgatók vagy jelentkezők egyenlő esélyeivel ellentétes.

 

7. §
Záró rendelkezések

(1) A jelen Utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, veszélyhelyzet idejére kiadott kormányrendeletek, valamint az Egyetemi belső szabályozók rendelkezéseit kell alkalmazni.                                                                                                                            

(2) Jelen Utasítás 2021. április 22. napján lép hatályba és 2021. augusztus 31. napjáig hatályos.

 

Budapest, 2021. április 22.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor s.k.
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár s.k.

 

 

A melléklet IDE kattintva elérhető.