A Népzene Tanszék képzéseinek általános leírása

A népi hangszerek tanításának célja, hogy a tantárgy hallgatója a népzene magasan képzett, avatott előadójává váljék; a magyar nyelvterületen és a Kárpát-medencében élő szomszéd népeknél szájhagyo­mányos úton fennmaradt népzenei repertoárt átfogóan megismerje, stílushű megszólaltatására képessé váljék, az ezzel kapcsolatban alkalmazott elméleti szakismereteket megszerezze. A hallgatónak – már meglévő hangszeres tudásszintjéhez mérten – egyéni foglalkozás keretében kell elsajátítania a további követelményeket:

Szükséges behatóan megismernie az adott hangszercsalád tagjait, annak kialakulását, történeti fejlődését, elterjedtségét a folklór típusú recens kultúrákban, illetve helyét, szerepét és jelentőségét a magyar hangszeres népzenei hagyományban, valamint a szomszédos népek hangszeres hagyományában.

Tájékozódnia kell az interetnikus folklórkapcsolatok területén. Behatóan kell megismerje a magyar népzene jellemző dialektus-területeit valamint az énekes és hangszeres népzenei hagyományt. Szükséges a hallás és a zenei memória olyan mértékű fejlesztése, amely lehetővé teszi a dallamok hagyományos módon, hallás után való elsajátítását valamint az előadás jellegzetességeinek biztos felismerését.

Meg kell ismerje és magas szinten kell elsajátítsa a magyar népzene előadásmódjának jellegzetességeit, valamint a dallamok jellegzetes megszólaltatását lehetővé tevő sajátos hangszer-technikát, az improvizáció hagyományos formáit, a dallamok fűzésének, illetve a nagyobb ívű zenei formák kialakításának hagyományos módozatait, továbbá a táncrendek felépítését.

Meg kell ismerje a tanulandó hangszeres dallamanyag fellelhető énekes változatait. Behatóan kell tanulmányoznia az énekes-hangszeres népzene viszonyát valamint a hangszeres zene és tánc kapcsolatát. Meg kell ismernie hangszerének egy-egy tájegységre (etnikumra) jellemző autentikus forrásanyagát, repertoárját.

El kell sajátítania a hangszeres népzenei gyűjtések részletes, a hangszer előadásmódját is aprólékosan rögzítő lejegyzésének technikáját. El kell sajátítania a zenekari összjátékkal kapcsolatos ismereteket, a zenekar irányításnak hagyományos módozatait, a zenekart irányító hangszerjátékossal való együttműködést, a tánchoz, énekhez való alkalmazkodás módozatait. Meg kell ismerkednie a táncházi zenélés sajátos feladataival, s az attól részben eltérő színpadi szereplés (koncertezés, tánckíséret) másfajta attitűdjével. El kell sajátítania a hallás utáni hangszeres zenetanítás és a zenekari összjáték oktatásának sajátos módszertanát.

Népi vonós, pengetős, fúvós hangszerek és népi ének főtárgyak

A népi hangszerek (vonós, pengetős, fúvós) és népi ének mint főtárgyak oktatásának általános célja, hogy a hallgató a népzene magasan képzett avatott előadójává és továbbtanulva elhivatott tanárává váljék. Korábban megszerzett középfokú hangszer- és énektudására és muzikalitására alapozva a magyar nyelvterületen és a Kárpát-medencében élő szomszéd népeknél fennmaradt népzenei repertoárt átfogóan megismerje, stílushűen megszólaltassa, hangszer- és énektechnikáját tökéletesítse, az ezekkel kapcsolatos elméleti szakismereteket megszerezze, s kiteljesítse zenei műveltségét.

Olyan gyakorlati ismeretek birtokába jusson, amelyek felkészítik a hivatásos pálya szakmai követelményeinek teljesítésére, képessé teszik a felsőfokú szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátására, hogy a zenésztársadalom tagjaként hitelesen képviselje zenei anyanyelvünk és a különböző hagyományos zenei kultúrák értékének egyetemességét, vállalja átadásának nemzedéki felelősségét, a koncertéletben magas művészi szinten történő megjelenítését.

Általános kimeneti követelmény, hogy a hallgató ismerje a Kárpát- medence különböző vidékeinek jelentősebb zenekarait és muzsikus egyéniségeit. Fejlessze rögtönzési készségét, és biztosítson alkalmakat a rendszeres társas muzsikálásra. Sajátítsa el a zenekari összjátékkal kapcsolatos ismereteket, a zenekar irányításnak hagyományos módozatait, a zenekart irányító hangszerjátékossal való együttműködést, a tánchoz, énekhez, zenészekhez való alkalmazkodás módozatait.

A hangszeres zenésznek szükséges behatóan megismernie hangszerét, hangszercsaládjának tagjait, annak kialakulását, történeti fejlődését, elterjedtségét a folklór típusú recens kultúrákban, illetve helyét, szerepét és jelentőségét a Kárpát-medencei népek hangszeres hagyományaiban.

Tájékozódnia kell az énekes-hangszeres népzene viszonyrendszerében, hangszeres zene és tánc kapcsolatában, a zenekari összjáték és az interetnikus folklórkapcsolatok területén. Legyen képes az önálló hallás utáni, vagy kottából történő dallamtanulásra, hangfelvétel szakszerű lejegyzésére, az adatközlő játékának, énekének pontos megfigyelésére. Színpadon tudjon magabiztosan, természetesen mozogni, zenésztársaival, a táncosokkal és a hallgatósággal, táncházban a táncoló közönséggel kapcsolatot teremteni és tartani.

A tárgyak oktatása 6 szemeszteren át heti 2 kontaktórában folyamatos. A szemesztereket kollokvium zárja, amelyen a hallgató az általa előzetesen megadott listából kiválasztott műveket szólaltatja meg. Az alapképzés zárásaként a 6. szemeszter végén, diplomahangversenyen ad számot tudásáról, felkészültségéről.

 

Általánosan ajánlott irodalom:

A Magyar Népzene Tára I–X., illetve megjelenésüket követően az újabb kötetek

Bartók Béla: A magyar népdal. Budapest 1924

Bartók Béla: Magyar népdalok. Egyetemes gyűjtemény. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1934–1940-ig szerkesztette Bartók Béla (A I. osztály 1-416. sz.). Szerk.: Kovács Sándor és Sebő Ferenc, Budapest 1991

Dobszay László-Szendrei Janka: A Magyar Népdaltípusok Katalógusa – stílusok szerint rendezve I. MTA ZTI, Budapest 1988

Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje. In: Bartók Béla írásai 3. Írások a népzenéről és a népzenekutatásról. Közreadja Lampert Vera. Lektorálta és szerkesztette Révész Dorrit. Budapest 1934/1999, 210–269.

Bartók Béla A hangszeres zene folklorja Magyarországon (1911) in: Bartók Béla írásai 3. Írások a népzenéről és a népzenekutatásról. Közreadja Lampert Vera. Lektorálta és szerkesztette Révész Dorrit. Budapest. 1911–12/1999, 46–64.

Domokos Pál Péter: Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században. Budapest 1978

Domokos Pál Péter–Rajeczky Benjámin: Csángó népzene I-II-III, Zeneműkiadó, Budapest 1956, 1961, 1991

Kodály Zoltán: A magyar népzene. Bp., 1937

Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok I. Zeneműkiadó, Budapest 1962

Pávai István: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje. Budapest 1993

Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene. Budapest 1996

Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Budapest 1998

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Budapest, 1981/2000

 

Ajánlott hangfelvételek:

A magyarság népzenéje. Összeállította: Vargyas Lajos. Szerk.: Paksa Katalin, Fonó Records, Budapest 2002 (FA-206-2)

Magyar népzene Bartók Béla fonográf-felvételeiből. Szerk.: Sárosi Bálint Hungaroton, Budapest (LPX 18069)

Magyar népzene Kodály Zoltán fonográf-felvételeiből. Szerk.: Tari Lujza Hungaroton, Budapest (LPX 18075-076)

Magyar népzenei hanglemezek Bartók Béla lejegyzéseivel. Szerk.: Somfai László. Hungaroton, Budapest 1981 (LPX 18058-60)

Magyar Népzenei Antológia I–VII [I. Tánczene. Szerk.: Martin György, Németh István, Pesovár Ernő. Hungaroton, Budapest 1985 (LPX 18112–16); II. Észak. Szerk.: Tari Lujza –Vikár László. Hungaroton, Budapest 1986 (LPX 18124–28); III. Dunántúl. Szerk.: Olsvai Imre. Hungaroton LPX (18138-42); IV. Alföld. Szerk.: Paksa Katalin, Németh István. Hungaroton (LPX 18159-63); V. Kelet 1. Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség. Szerk.: Sárosi Bálint és Németh István. MTA Zenetudományi Intézete, Budapest 1993; VI. Kelet 2. Székelyföld. Szerk.: Sárosi Bálint és Németh István. MTA Zenetudományi Intézete, Budapest 1995; VII. Moldva és Bukovina népzenéje. Szerk.: Domokos Mária, Németh István. Hungaroton Records–MTA Zenetudományi Intézet, Budapest 2004.

Magyar Népzene 1-3, szerk. Rajeczky Benjamin, Hungaroton, Budapest 1969–72 (LPX 10095–98, 180001–04, 18050–53)

Lajtha László Dunántúli táncok és dallamok CD, Hagyományok Háza – Néprajzi Múzeum, Budapest 2005.

Sárosi Bálint: Magyar hangszeres népzene. Hungaroton, Budapest 1980 (LPX 18045–47)