A képzés az Akadémián igen nehéz, időnként igen kemény volt: aki végigcsinálta, igazi zenészként került ki onnan.

Solti György

Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés feltételei az LFZE DLA tagozatán

A doktori fokozat megszerzésére a szervezett doktori képzésen kívül, egyéni program keretében is fel lehet készülni. Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés általános feltételeit az LFZE Doktori Szabályzatának (DSZ) 19. §-a szabályozza.

I. Az egyéni képzésre történő jelentkezés általános feltételei:

 • betöltött 35. életév,
 • igazolt jelentős művészeti-alkotói tevékenység és/vagy tudományos eredmény,
 • a szakmai terület átfogó ismerete,
 • legalább „jó” minősítésű (vagy ezzel egyenértékű) diploma megléte a DSZ 12. §-a szerint (gyengébb minősítésű oklevél elfogadását a DLA Doktori Tanács csak a rendkívül kivételes szakmai teljesítményt nyújtó jelentkező számára engedélyezheti),
 • legalább egy nyelvből (választható nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, valamint nem magyar anyanyelvűek esetében magyar mint idegen nyelv) letett középfokú (B2 szintű) vagy annál magasabb szintű, C típusú (komplex) államilag akkreditált (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga,
 • a felvételi eljárási díj befizetése.

Az egyéni képzésre történő jelentkezés jelentkezési lapon történik. A jelentkezés benyújtása folyamatos. A DLA Doktori Tanács aktuális tanácsülésein dönt az egyéni képzésre történő jelentkezések elfogadásáról.

A jelentkezési laphoz csatolandó:

 • a jelentkezési díj befizetésének igazolása (13.000,- Ft),
 • szakmai önéletrajz (mely tartalmazza az elmúlt öt év fontosabb zenei tevékenységét, versenyek eredményét, kurzusokat, szakmai továbbképzéseket, hangfelvételek, publikációk jegyzékét stb.),
 • CD-, DVD-felvétel vagy hang- vagy videofelvételt tartalmazó fájl,
 • összefoglaló kutatási terv/disszertációvázlat (4-5 oldal terjedelemben) bibliográfiával
 • legalább „jó” minősítésű egyetemi diploma másolata,
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata.

 

A jelentkezőt a DLA Doktori Tanács akkor hallgatja meg, ha az előzetesen leadott, művészeti és/vagy tudományos tevékenységét bemutató anyagok (CD, DVD, hang- vagy videofájlok, publikációs lista) alapján arra alkalmasnak tartja. A meghallgatás során a jelentkező bizonyságot tesz egyrészt arról, hogy addigi pályája során jelentős művészeti/alkotói, illetve tudományos eredményeket ért el és kellő kutatói jártasságra tett szert, másrészt arról, hogy a szervezett doktori képzés első szakasza által nyújtottakkal egyenértékű szakmai ismereteket szerzett, kutatási terve megfelel a doktori képzésben elvártaknak, valamint a megkívánt nyelvismerettel rendelkezik.

A meghallgatást követően a DLA-DT által kiadott, a komplex vizsgára történő bejelentkezésre vonatkozó engedély egy évig érvényes. Az engedély kiadásától számított egy éven belül a fokozatot szerezni kívánó egyéni felkészülőnek komplex vizsgára kell jelentkeznie. A komplex vizsga teljesítésével az egyéni felkészülő a soron következő tanulmányi félév elején létesített hallgatói jogviszony keretében megkezdi a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszát (a négy féléves egyéni felkészülést). A komplex vizsga az egyéni felkészülő doktori tanulmányainak első félévébe számít bele.

A doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszában az egyéni felkészülőknek a szervezett doktori képzésben részt vevő doktoranduszokkal azonos tanulmányi kötelezettségeket kell teljesíteniük, azaz a doktori képzés második szakaszában előírt tanegységeket (összesen 120 kredit értékben) meg kell szerezniük. A négy féléves egyéni doktori képzés lerövidíthető az egyéni doktorhallgató által kérelmezett kreditelismertetéssel, de a négy félév során teljesítendő 120 kreditből legalább 40 kreditet a doktori programban kell teljesíteni, azaz az egyéni felkészülőnek legalább egy félévre be kell iratkoznia a programba a fokozatszerzéshez.

 

II. Az egyes DLA programok specifikus feltételei

a) Előadó-művészeti program

A jelentkezési anyaghoz mellékelni kell a jelentkezést megelőző öt évben adott hangversenyek, (színpadi) előadások műsorát, szervezőjét és helyszínét, valamint  egy 30-50 percnyi, stílust és tematikát tekintően átfogó (a barokktól napjainkig terjedő) műsor video- vagy hangfelvételét CD-n, DVD-n vagy fájlmellékletben.

b) Zeneszerzés program

A jelentkezési anyaghoz mellékelni kell a jelentkezést megelőző öt évben komponált és előadott művek listáját, valamint e listáról választott legalább három mű kottáját és hangfelvételét, minimálisan 30 perc összterjedelemben.

c) Zeneelmélet alprogram

A jelentkezési anyaghoz mellékelni kell egy 8-10 oldalas zeneelméleti tárgyú, publikált vagy publikálatlan tanulmányt. (A terjedelembe nem számítanak be az illusztratív kotta- és egyéb mellékletek. Egy oldal 1800 betűhelynek felel meg.)

 

A DLA Doktori Tanács a kérelmező meghallgatása során a kért szakmai anyagokhoz kapcsolódó, a kérelmező általánosabb tájékozottságára is vonatkozó kérdéseket tesz, illetve tehet fel.

 

A jelentkezési lap letölthető ide kattintva.

 

Az új egyéni doktori képzés tanulmányi tájékoztatója innen letölthető.