Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés feltételei az LFZE DLA tagozatán

A doktori fokozat megszerzésére a szervezett doktori képzésen kívül, egyéni program keretében is fel lehet készülni. Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés általános feltételeit az LFZE Doktori Szabályzatának (DSZ) 19. §-a szabályozza.

I. Az egyéni képzésre történő jelentkezés általános feltételei:

 • betöltött 35. életév,
 • igazolt jelentős művészeti-alkotói tevékenység és/vagy tudományos eredmény,
 • a szakmai terület átfogó ismerete,
 • legalább „jó” minősítésű (vagy ezzel egyenértékű) diploma megléte a DSZ 12. §-a szerint (gyengébb minősítésű oklevél elfogadását a DLA Doktori Tanács csak a rendkívül kivételes szakmai teljesítményt nyújtó jelentkező számára engedélyezheti),
 • legalább egy nyelvből (választható nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, valamint nem magyar anyanyelvűek esetében magyar mint idegen nyelv) letett középfokú (B2 szintű) vagy annál magasabb szintű, C típusú (komplex) államilag akkreditált (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga,
 • a felvételi eljárási díj befizetése.

Az egyéni képzésre történő jelentkezés jelentkezési lapon történik. A jelentkezés benyújtása folyamatos. A DLA Doktori Tanács aktuális tanácsülésein dönt az egyéni képzésre történő jelentkezések elfogadásáról.

A Doktori Iskola az egyéni DLA képzést önköltséges formában indítja. Az önköltség összege a 2021/2022. tanévtől kezdve 487.500,- Ft/félév.

 

A jelentkezési laphoz csatolandó:

 • a jelentkezési díj befizetésének igazolása (9.000,- Ft),
 • szakmai önéletrajz (mely tartalmazza az elmúlt öt év fontosabb zenei tevékenységét, versenyek eredményét, kurzusokat, szakmai továbbképzéseket, hangfelvételek, publikációk jegyzékét stb.),
 • CD-, DVD-felvétel vagy hang- vagy videofelvételt tartalmazó fájl,
 • összefoglaló kutatási terv/disszertációvázlat (4-5 oldal terjedelemben) bibliográfiával
 • legalább „jó” minősítésű egyetemi diploma másolata,
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata.

 

A jelentkezőt a DLA Doktori Tanács akkor hallgatja meg, ha az előzetesen leadott, művészeti és/vagy tudományos tevékenységét bemutató anyagok (CD, DVD, hang- vagy videofájlok, publikációs lista) alapján arra alkalmasnak tartja. A meghallgatás során a jelentkező bizonyságot tesz egyrészt arról, hogy addigi pályája során jelentős művészeti/alkotói, illetve tudományos eredményeket ért el és kellő kutatói jártasságra tett szert, másrészt arról, hogy a szervezett doktori képzés első szakasza által nyújtottakkal egyenértékű szakmai ismereteket szerzett, kutatási terve megfelel a doktori képzésben elvártaknak, valamint a megkívánt nyelvismerettel rendelkezik.

A meghallgatást követően a DLA-DT által kiadott, a komplex vizsgára történő bejelentkezésre vonatkozó engedély egy évig érvényes. Az engedély kiadásától számított egy éven belül a fokozatot szerezni kívánó egyéni felkészülőnek komplex vizsgára kell jelentkeznie. A komplex vizsga teljesítése után az egyéni felkészülő a soron következő tanulmányi félévre iratkozhat be (azaz nappali tagozatos doktorhallgatói jogviszonya keletkezik), mellyel megkezdi a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszát (a négy féléves egyéni felkészülést). A komplex vizsga az egyéni felkészülő doktori tanulmányainak első félévébe számít bele.

A doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszában az egyéni felkészülőknek a szervezett doktori képzésben részt vevő doktoranduszokkal azonos tanulmányi kötelezettségeket kell teljesíteniük, azaz a doktori képzés második szakaszában előírt tanegységeket (összesen 120 kredit értékben) meg kell szerezniük. A négy féléves egyéni doktori képzés lerövidíthető az egyéni doktorhallgató által kérelmezett kreditelismertetéssel (maximum 120 kredit elismertetését lehet kérni), de mivel az egyéni képzésben is doktorhallgatói jogviszonyt kell létesíteni, az egyéni felkészülőnek legalább egy félévre be kell iratkoznia a programba a fokozatszerzéshez.

 

II. Az egyes DLA programok specifikus feltételei

a) Előadó-művészeti program

A jelentkezési anyaghoz mellékelni kell a jelentkezést megelőző öt évben adott hangversenyek, (színpadi) előadások műsorát, szervezőjét és helyszínét, valamint egy 30-50 percnyi, stílust és tematikát tekintően átfogó (a barokktól napjainkig terjedő) műsor video- vagy hangfelvételét CD-n, DVD-n vagy fájlmellékletben.

b) Zeneszerzés program

A jelentkezési anyaghoz mellékelni kell a jelentkezést megelőző öt évben komponált és előadott művek listáját, valamint e listáról választott legalább három mű kottáját és hangfelvételét, minimálisan 30 perc összterjedelemben.

c) Zeneelmélet alprogram

A jelentkezési anyaghoz mellékelni kell egy 8-10 oldalas zeneelméleti tárgyú, publikált vagy publikálatlan tanulmányt. (A terjedelembe nem számítanak be az illusztratív kotta- és egyéb mellékletek. Egy oldal 1800 betűhelynek felel meg.)

 

A DLA Doktori Tanács a kérelmező meghallgatása során a kért szakmai anyagokhoz kapcsolódó, a kérelmező általánosabb tájékozottságára is vonatkozó kérdéseket tesz, illetve tehet fel.

 

A jelentkezési lap letölthető ide kattintva.

 

Az új egyéni doktori képzés tanulmányi tájékoztatója innen letölthető.