Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés feltételei az LFZE PhD tagozatán

A doktori fokozat megszerzésére a szervezett doktori képzésen kívül, egyéni program keretében is fel lehet készülni. Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés általános feltételeit az LFZE Doktori Szabályzatának (DSZ) 19. §-a szabályozza.

Az egyéni képzésre történő jelentkezés általános feltételei:

 • betöltött 35. életév,
 • igazolt jelentős tudományos eredmény a zenetudomány területén,
 • a szakmai terület átfogó ismerete,
 • legalább „jó” minősítésű (vagy ezzel egyenértékű) diploma megléte a DSZ 12. §-a szerint (gyengébb minősítésű oklevél elfogadását a PhD Doktori Tanács csak a rendkívül kivételes szakmai teljesítményt nyújtó jelentkező számára engedélyezheti),
 • legalább egy nyelvből (választható nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, valamint nem magyar anyanyelvűek esetében magyar mint idegen nyelv) letett középfokú (B2 szintű) vagy annál magasabb szintű, C típusú (komplex) államilag akkreditált (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga,
 • a felvételi eljárási díj befizetése.

Az egyéni képzésre történő jelentkezés jelentkezési lapon történik. A jelentkezés benyújtása folyamatos. A PhD Doktori Tanács soron következő tanácsülésén dönt az egyéni képzésre történő jelentkezések elfogadásáról.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • a jelentkezési díj befizetésének igazolása (9.000,- Ft),
 • szakmai önéletrajz (mely tartalmazza az elmúlt öt év fontosabb zenetudományi tevékenységét, kurzusokat, szakmai továbbképzéseket, publikációk jegyzékét stb.),
 • összefoglaló kutatási terv/disszertációvázlat (4-5 oldal terjedelemben) + bibliográfia
 • legalább „jó” minősítésű egyetemi diploma másolata,
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata.

 

A jelentkezőt a PhD Doktori Tanács akkor hallgatja meg, ha az előzetesen leadott, tudományos tevékenységét bemutató anyag alapján arra alkalmasnak tartja. A meghallgatás során a jelentkező dokumentumokkal igazolja, hogy addigi pályája során jelentős tudományos eredményeket ért el és kellő kutatói jártasságra tett szert, illetve bizonyságot tesz arról, hogy a szervezett doktori képzés első szakasza által nyújtottakkal egyenértékű szakmai ismereteket szerzett, kutatási terve megfelel a doktori képzésben elvártaknak, valamint a megkívánt nyelvismerettel rendelkezik.

A meghallgatást követően a PhD-DT által kiadott, a komplex vizsgára történő bejelentkezésre vonatkozó engedély egy évig érvényes. Az engedély kiadásától számított egy éven belül a fokozatot szerezni kívánó egyéni felkészülőnek komplex vizsgára kell jelentkeznie. A komplex vizsga teljesítésével az egyéni felkészülő a soron következő félév elején létesített hallgatói jogviszony keretében megkezdi a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszát (a négy féléves egyéni felkészülést). A komplex vizsga az egyéni felkészülő doktori tanulmányainak első félévébe számít bele.

A doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszában az egyéni felkészülőknek a szervezett doktori képzésben részt vevő doktoranduszokkal azonos tanulmányi kötelezettségeket kell teljesíteniük, azaz a doktori képzés második szakaszában előírt tanegységeket (összesen 120 kredit értékben) meg kell szerezniük. A négy féléves egyéni doktori képzés lerövidíthető az egyéni doktorhallgató által kérelmezett kreditelismertetéssel (maximum 120 kredit elismertetését lehet kérni), de mivel az egyéni képzésben is doktorhallgatói jogviszonyt kell létesíteni, az egyéni felkészülőnek legalább egy félévre be kell iratkoznia a programba a fokozatszerzéshez.

 

A jelentkezési lap letölthető ide kattintva.

 

Az új egyéni doktori képzés tanulmányi tájékoztatója innen letölthető.