Tájékoztató a zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár szakirányú továbbképzésről

A szakirányú továbbképzés neve:
Zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szak.

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
Szakvizsgázott pedagógus (zenei mentor- és gyakorlatvezető tanári szakterületen).

MunkarendFin.formaKöltségtérítésKépzési időKépzés helyeKépzési terület
EstiÖnköltséges210 000 Ft/félév4 félévBudapestPedagógusképzés

 

A szakképzettségről röviden:
A képzés teljes értékű szakvizsgát ad, amely figyelembe vehető a pedagógus pálya előmeneteli folyamatában, a minősítésben, és felhatalmaz mentortanári és gyakorlatvezetői tevékenység folytatására. Mivel a Zeneakadémián kizárólag zenei területen készítünk fel mentortanárokat, a kötelező, minden szakképzés anyagát képező tartalom mellett jelentős arányban szerepel szakma-specifikus tartalom, amely segíti a képzést elvégzőket a szakmai szinten tartásban, metodikai és szemléletbeli megújulásban, pályájukon szerzett tapasztalataik áttekintésében, rendezésében.

A képzés menete:
A képzés a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem épületében zajlik pénteki és szombati napokon 9 és 14 óra között, tömbösített formában, lehetőleg olyan beosztásban, hogy a kontaktórákra átlagosan kéthetente kerüljön sor. A követelményeket az oktatók a félév elején teszik közzé, a teljesítési és vizsgakövetelményekkel együtt.

A képzés jellege:
A képzés folyamatában jelentős szerephez jutnak a kontaktórákon zajló csoportos beszélgetések, gyakorlatok, feladatok, illetve az egyéni munka, tájékozódás, az önállóan megoldandó feladatok és tananyag-feldolgozás, amihez az oktatók folyamatos támogatást nyújtanak, részben a távoktatás eszközrendszerének alkalmazásával. A képzés szempontjából fontos a hallgatók között a közös munka során kialakuló csoportlégkör és az oktatók támogató-megerősítő jelenléte. Célunk a szemléletformálás, a tanári kompetenciák tudatosítása, továbbfejlesztése, a szakmai ismeretek felfrissítése, saját tapasztalatokkal együttesen történő áttekintése, feldolgozása, újrarendezése, a mentori és gyakorlatvezetői kompetenciák és az ehhez kapcsolódó identitás kialakulásának segítése.

Tantárgyi háló:

Képzési és kimeneti követelmények (KKK):

1.    A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

2.    A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus (zenei mentor- és gyakorlatvezető tanári szakterületen)

3.    A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés képzési terület

4.    A felvétel feltételei: Alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben, (illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai szintű) képzésben szerzett, zenetanári, zeneművész-tanári vagy ének-zene tanári szakképzettséget igazoló oklevél és legalább 10 év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

5.    A képzési idő: 4 félév

6.    A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

7.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a pedagógusképzésben szerzett  ismereteikre alapozva, a zenei mentori- és vezetőtanári tevékenységekhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani ismereteik birtokában képesek a zenei nevelés különböző színterein tevékenykedő tanárjelöltek iskolai gyakorlatának támogatására és a kezdő pedagógusok szakmai fejlődésének segítésére.

Elsajátítandó kompetenciák:

 • A zenetanári képzéshez kapcsolódó iskolai gyakorlat tervezése, szervezése, irányítása és értékelése.
 • Diplomával rendelkező kezdő zenepedagógusok pályaszocializációjának támogatása.
 • Tanárjelöltek, kezdőtanárok számára mintaként szolgáló zenei foglalkozások vezetése.
 • Tanítási órát követő elemző konzultáció levezetése a mentori intervenciók tudatos alkalmazásával.
 • Interperszonális készségek tudatosítása és fejlesztése.
 • Folyamatos szakmai önreflexió készségének fejlesztése.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • A közigazgatás, köznevelés felépítésének, intézményrendszerének ismerete.
 • A zeneoktatás szakmai feladatait és működését meghatározó jogszabályi környezet ismerete.
 • A pedagóguspálya, a pedagógusképzés, ezen belül a zenei tanárképzés folyamatának, szakmai feladatainak, speciális területeinek ismerete.
 • A mentori feladatokhoz kapcsolódó pedagógiai és pszichológiai elméletek és ezek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek ismerete.
 • A szakpedagógia és a szakmódszertan zenei szakterületein folyó kutatások legfrissebb kutatási eredményeinek ismerete.
 • Egyéni és közösségi mentálhigiéné színtereihez és módszereihez kapcsolódó ismeretek.
 • Szocio-konstruktivista pedagógia alapelveinek ismerete, a hozzátartozó módszertani eljárások alkalmazása a zenetanári gyakorlatban.

Személyes adottságok, készségek:

 • Az önhatékonyság, aktivitás, önállóság és nyitottság.
 • Empátiás és együttműködő kommunikációs képesség.
 • Konfliktuskezelés és kudarckerülés.
 • Befogadói kompetenciák, befogadói magatartás.
 • Társas viszony létrehozása és a kooperatív alkotókészség kialakítása.
 • Képesség a saját kompetenciahatárok és mások kompetenciahatárainak felismerésére a zenepedagógiai tevékenység során.
 • A bizalmon alapuló kapcsolatépítés készségei.
 • Metakommunikáció, testbeszéd, aktív figyelés készsége.
 • Önismeret, önreflexió, önkontroll.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár szakterületen szakvizsgázott pedagógus szakképzettségét a köznevelés művészeti területein, a tanárképzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlatok vezetése, illetve a már oklevéllel rendelkező kezdő pedagógusok pályaszocializációját támogató tevékenységek során alkalmazhatja.

 

8.    A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

A) Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási és vezetési ismeretek: 5-7 kredit: jogi, közigazgatási és államháztartási alapismeretek; jogi környezet a köznevelésben; érdekképviselet a közszférában; európai uniós alapismeretek

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: 4-8 kredit: közigazgatás és köznevelés kapcsolatának rendszere; a zeneoktatás szakmai feladatait és intézményeinek működését meghatározó jogszabályi környezet; zeneoktatási intézmények; nyilvántartási és minősítési rendszerek; pedagógiai program

Az intézmény és környezete: 3-5 kredit: környezetpszichológia; a művészetoktatás környezete és kapcsolatrendszere; tudatos környezetalakítás; környezeti kommunikáció és zene

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 5-7 kredit: a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; minőségbiztosítás

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: 15-20 kredit: a zenepedagógus szerepei és munkatevékenységei; tanítási-tanulási folyamat tervezése, szervezése, értékelése; szakmai önismeret és önreflexió; iskolai és iskolán kívüli zenei nevelés; személyiségfejlesztés; konfliktuskezelés; mentálhigiéné a zenei nevelési-oktatási intézményekben; zeneterápia

Az integráció és szegregáció kérdései: 2-6 kredit: multikulturális nevelés; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: 10-14 kredit: tehetséggondozás; sajátos nevelési igényű gyermekek zenei nevelése; tudatos szakmai jövőtervezés

B) Választható ismeretkörök: 55 kredit

A zenei mentorképzés alapismeretei: 6-10 kredit: a szocio-konstruktivista tanuláselmélet alapjai és alkalmazási lehetőségei a zeneoktatásban, a zenetanárrá válás folyamata, a gyakorlatvezető- és mentortanár szerepe és feladatai a zeneoktatásban.

A zenei mentor alapkészségei: 7-10 kredit: a célzott megfigyelés; a zenei mentor interperszonális készségei; tervezési feladatok a mentori és a zenetanári gyakorlatban

Szaktudományi ismeretek felhasználási lehetőségei a (zenei) mentori gyakorlatban: 10-12 kredit: szakmódszertani ismeretek bővítése; megfigyelési, tervezési ismeretek gyakorlati alkalmazása; a tanárjelöltek, kezdő tanárok helyzete és problémái

A mentori gyakorlat módszertani ismereteinek gyakorlati alkalmazása: 18-22 kredit: a visszajelzés formái és hatásai; aktív figyelés, óramegbeszélés; a “segítségnyújtás” fogalma és gyakorlata; mentori intervenciós stílusok; reflektív gondolkodás

A zenetanári munka értékelése: 4-6 kredit: az értékelés lehetséges céljai, lehetőségei és korlátai; az értékelés rendszere és eszközei

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A záróvizsga részei:

Szakdolgozatvédés: A szadolgozatvédés keretében a szakdolgozat részletes bemutatására kerül sor a záróvizsga-bizottság előtt. A kiválasztott téma valamely zenepedagógiai/zenepszichológiai, illetve általános neveléstudományi szempont szerinti, tudományos alaposságú bemutatása és kapcsolódásának ismertetése a mentori gyakorlathoz, mint írott tanulmány/esszé, amelyet a témavezető értékel és szóbeli kérdésekkel egészít ki. Ugyanezt teszi egy opponens is.

Portfólió bemutatása: A kiválasztott témához kapcsolódóan a képzés során megszerzett tudásanyag és az ehhez illeszkedő tanítási gyakorlat, terepmunka, és más egyéni kapcsolódó praxis során gyűjtött tapasztalatainak áttekintő dokumentációja, mint multimédiás tematikus portfólió bemutatása. A vizsgáztatók az előzetesen leadott portfólió alapján kérdéseket intéznek a hallgatóhoz..

A záróvizsga eredménye (oklevél minősítése): A szakdolgozatvédésre kapott érdemjegy és a záróvizsgán bemutatott portfólióra adott jegy számtani átlaga adja az oklevél minősítését.

 

A KÉPZÉS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEIT IDE KATTINTVA LEHET MEGTEKINTENI!